Tự kiểm tra trang 57

Chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5

Bài 1

Tính nhẩm :

6 ⨯ 4 12 : 6 7 ⨯ 3 63 : 7

7 ⨯ 5 42 : 7 6 ⨯ 8 48 : 6

6 ⨯ 6 28 : 7 7 ⨯ 8 49 : 7

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các phép tính nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 ⨯ 4 = 24 12 : 6 = 2

7 ⨯ 5 = 35 42 : 7 = 6

6 ⨯ 6 = 36 28 : 7 = 4

7 ⨯ 3 = 21 63 : 7 = 9

6 ⨯ 8 = 48 48 : 6 = 8

7 ⨯ 8 = 56 49 : 7 = 7

Bài 2

Tính :

14 ⨯ 6 30 ⨯ 7 84 : 4 66 : 3

Phương pháp giải:

- Phép nhân : Nhân các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

- Phép chia : Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

3m 50cm 3m 45cm

2m 40cm 240cm

8m 8cm 8m 80cm

5m 75cm 5m 80cm

7m 2cm 702cm

9m 90cm 909cm.

Phương pháp giải:

- Đổi các giá trị về cùng một đơn vị đo độ dài.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3m 50cm > 3m 45cm

2m 40cm = 240cm

8m 8cm < 8m 80cm

5m 75cm < 5m 80cm

7m 2cm = 702cm

9m 90cm > 909cm.

Bài 4

Chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số quả cam mẹ hai được bằng cách lấy số quả cam chị hái được nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Mẹ hái được số quả cam là :

14 ⨯ 2 = 28 (quả)

Đáp số : 28 quả.

Bài 5

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm :

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) độ dài đoạn thẳng AB :

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo độ dài của đoạn thẳng AB.

- Tìm độ dài của đoạn thẳng MN : Lấy độ dài của đoạn thẳng AB chia cho 4.

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng giá trị vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

a) Dùng thước đo đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là : 12 : 4 = 3 (cm)