2 phút đọc

Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phản là gì

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu là gì? Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (còn được gọi là "tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu", "tỷ lệ rủi ro" hoặc "bánh răng"), là một tỷ lệ đòn bẩy tính trọ
Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phản là gì
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu là gì?[​IMG]


Công thức Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu trong thực tếTổng Nợ là gì? • Hạn mức tín dụng rút ra
 • Các khoản ghi chú phải trả (đáo hạn trong vòng một năm)
 • Tỉ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
 • Các khoản ghi chú phải trả (đáo hạn hơn một năm)
 • Trái phiếu phải trả
 • Nợ dài hạn
 • Nghĩa vụ thuê vốn
[​IMG]
 • Các khoản phải trả
 • Chi phí phải trả
 • Doanh thu hoãn lại
 • Cổ tức phải trả
  Lợi ích của Tỷ lệ D / E cao  Hạn chế của Tỷ lệ D / E cao

  Hướng dẫn Phân tích Báo cáo Tài chính

  Phân tích báo cáo thu nhập  Phân tích dọc[​IMG]
 • Giá vốn hàng bán (COGS) tính theo phần trăm doanh thu
 • Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu
 • Khấu hao theo phần trăm doanh thu
 • Bán hành chính & tổng hợp (SG&A) theo phần trăm doanh thu
 • Lãi suất theo phần trăm doanh thu
 • Thu nhập trước thuế (EBT) tính theo phần trăm doanh thu
 • Đánh thuế theo phần trăm doanh thu
 • Thu nhập ròng tính theo phần trăm doanh thu

Video liên quan