Video hướng dẫn tạo mục lục

Mục lục trong Word được dựa trên các đầu đề trong tài liệu của bạn.              WindowsmacOSWeb

Tạo mục lục

Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn thêm mục lục.

Đi đến Tham khảo > Mục lục. rồi chọn kiểu tự động.

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với tài liệu ảnh hưởng đến mục lục, hãy cập nhật mục lục bằng cách bấm chuột phải vào mục lục, rồi chọn Cập nhật Trường.

Để cập nhật mục lục theo cách thủ công, hãy xem Cập nhật mục lục.

Nếu bạn thiếu các mục nhập

Mục nhập bị thiếu thường xảy ra vì đầu đề không được định dạng làm đầu đề.

Đối với mỗi đầu đề bạn muốn trong mục lục, hãy chọn văn bản đầu đề.

Đi tới Trang > Đầu đề, rồi chọn Đầu đề 1.

Cập nhật mục lục của bạn.

Để cập nhật mục lục theo cách thủ công, hãy xem Cập nhật mục lục.

Tạo mục lục

Word sử dụng đầu đề trong tài liệu của bạn để xây dựng mục lục tự động mà có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản, trình tự hoặc mức của đầu đề.

Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục  thường là ở gần phần đầu tài liệu.

Bấm Tham > mục lục rồi chọn một kiểu Mục lục Tự động từ danh sách.

Lưu ý:Nếu bạn sử dụng kiểu Mục lục Thủ công, thì Word sẽ không dùng đầu đề của bạn để tạo mục lục và sẽ không thể cập nhật mục lục tự động. Thay vào đó, Word sẽ sử dụng văn bản chỗ dành sẵn để tạo diện cảnh mục lục, như vậy bạn có thể nhập từng mục nhập theo cách thủ công vào mục lục. Để cập nhật mục lục thủ công, hãy xem Cập nhật mục lục.

Bạn có thể định dạng hoặc tùy chỉnh mục lụccủa mình. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi phông chữ, số mức đầu đề và việc có hiển thị đường chấm chấm giữa mục và số trang hay không.

Nếu bạn thiếu các mục nhập

Mục nhập bị thiếu thường xảy ra vì đầu đề không được định dạng làm đầu đề.

Đối với mỗi đầu đề bạn muốn trong mục lục, hãy chọn văn bản đầu đề.

Đi tới Trang > Đầu đề, rồi chọn Đầu đề 1.

Cập nhật mục lục của bạn.

Để cập nhật mục lục theo cách thủ công, hãy xem Cập nhật mục lục.

Word sử dụng đầu đề trong tài liệu của bạn để xây dựng mục lục tự động mà có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản, trình tự hoặc mức của đầu đề.

Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lụcthường là ở gần phần đầu tài liệu.

Trên dải băng thanh công cụ, chọn Tham chiếu.

Gần đầu bên trái, chọn Chèn Mục lục. (Hoặc chọn Mục lục > Chèn mục lục.

Mục lục được chèn, hiển thị các đầu đề và đánh số trang trong tài liệu của bạn.

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với tài liệu ảnh hưởng đến mục lục, bạn có thể cập nhật mục lục bằng cách bấm chuột phải vào bảng, rồi chọn Cập nhật Mục lục.

Xem thêm

Cập nhật mục lục