2 phút đọc

Viết chương trình đưa ra xâu S với các ký tự chữ cái trong xâu đã được chuyển thành chữ cái in hoa

Viết chương trình đưa ra xâu S với các ký tự chữ cái trong xâu đã được chuyển thành chữ cái in hoa viết chương trình nhập một
Viết chương trình đưa ra xâu S với các ký tự chữ cái trong xâu đã được chuyển thành chữ cái in hoa

Viết chương trình đưa ra xâu S với các ký tự chữ cái trong xâu đã được chuyển thành chữ cái in hoa

viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím đưa ra màn hình xâu đó sau khi đã chuyển tất cả các kí tự đầu của mỗi từ thành chữ cái in hoa

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự S. Xuất xâu đã nhập. Thực hiện chuyển đổi các ký tự thường thành ký tự in hoa có trong sâu S. Xuất xâu S đã chuyển đổi ra màn hình

Viết chương trình nhậptừ bàn phím một xâu ký tự S. Xuấtxâu đã nhập. Thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phânbiệt chữ hoa chữ thường )

Viết chương trình nhập xấu S. Đưa ra số kí tự chữ cái trong xâu (bao gồm cả chữ hoa và chữ thường)

Viết chương trình nhập vào xâu S sau đó chuyển các kí tự trong xâu thành chữ in hoa

Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp Input.txt chứa một xâu có độ dài không quá 125 ký tự .Cho biết số lần xuất hiện của mỗi chữ cái Tiếng Anh trong xâu đã đọc được ( không phân chữ hoa thường). Ghi kết quả ra tệp Output.txt

Viết chương trình: - Nhập một xâu A (không quá 50 kí tự) bàn phím; - Tạo một xâu B chỉ chứa các kí tự là các chữ cái in hoa có trong xâu A và in xâu B ra màn hình;

Viết chương trình:

Nhập vào một xâu kí tự.

Đếm và in ra màn hình số kí tự là chữ cái (chữ hoa) có trong xâu.

viết chương trình kiểm tra xâu có bao nhiêu chữ cái, chữa số và chuyển xâu vừa nhập thành in hoa

Video liên quan