2 phút đọc

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím in ra màn hình các số lẻ

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím in ra màn hình viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn p
Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím in ra màn hình các số lẻ

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím in ra màn hình

viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím. in ra màn hình các số lẻ

a) Viết chương tình nhập vào từ bàn phím mảng A gồm n số nguyên.In ra màn hình số nguyên lớn nhất

b)Viết chương trình nhập vào từ bàn phím mảng B gồm n số nguyên.In ra màn hình số nguyên bé nhất

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím. In ra màn hình hiệu các số chẵn trong dãy số nguyên.

Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím. In ra màn hình các số vừa nhập và đếm xem trong n số đó có bao nhiêu số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20

Mọi người giúp em bài này với ạ, em mới biết làm chỗ in ra màn hình các số vừa nhập thôi ạ!

Nhập từ bàn phím 1 dãy n số nguyên. Viết chương trình in ra màn hình các số lẻcó trong dãy. giải giúp em với ạ

sử dụng biến mảng Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm n số nguyên từ bàn phím in ra màn hình giá trị lớn nhất của dãy số đó

-Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên gồm n phần tử. in ra màn hình vị trí các phần tử có giá trị bằng x ( với x,n được nhập từ bàn phím)

sử dụng biến mảng Viết chương trình nhập vào dãy số gồm n số nguyên từ bàn phím in ra màn hình tổng các số dương trong dãy số đó Giúp mình với

1 Hãy viết chương trình nhập vào một dãy số ,in ra màn hình các số chẵn có trong dãy số ,với độ dài dãy số được nhập vào từ bàn phím2 Hãy viết chương trình nhập vào một dãy số , in ra màn hình trung bình cộng của các phần tử trong dãy số với độ dài...

Video liên quan