Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b c#

uses crt;var a,b,c,d: Integer; begin  clrscr;  write ('nhap so a: ');readln(a);  write ('nhap so b : ');readln (b);  c :=a div b;  d :=a mod b;  writeln ('ket qua cua phep chia lay phan nguyen a cho b : ',c);  writeln ('ket qua cau phep chia lay phan du a cho b la : ',d);  readln 

 end.

viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a và b. In ra màn hình giá trị lớn nhất. Giup mình với ạ

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a và b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.


uses crt;


var a,b:integer;


begin


clrscr;


write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


if a=b then writeln('vui long nhap hai so khac nhau')


else if a>b then writeln('so lon nhat la: ',a)


else writeln('so lon nhat la: ',b);


readln;


end.

uses crt;


var a,b:integer;


begin


clrscr;


write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


if a=b then writeln('vui long nhap hai so khac nhau')


else if a>b then writeln('so lon nhat la: ',a)


else writeln('so lon nhat la: ',b);


readln;


end.

uses crt;


var a,b:integer;


begin


clrscr;


write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


if a=b then writeln('vui long nhap hai so khac nhau')


else if a>b then writeln('so lon nhat la: ',a)


else writeln('so lon nhat la: ',b);


readln;


end.

uses crt;


var a,b:integer;


begin


clrscr;


write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


if a=b then writeln('vui ***g nhap hai so khac nhau')


else if a>b then writeln('so *** nhat la: ',a)


else writeln('so *** nhat la: ',b);


readln;


end.

Viết chương trình giải ptrinh tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên a, b, c ( a,b,c nhập từ bàn phím )

uses crt;


var a,b:integer;


begin


clrscr;


write('a='); readln(a);


write('b='); readln(b);


if a=b then writeln('vui ***g nhap hai so khac nhau')


else if a>b then writeln('so *** nhat la: ',a)


else writeln('so *** nhat la: ',b);


readln;


end.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  • hằng là gì  ? nêu cú pháp khai báo hằng

    Trả lời (16) Xem đáp án »

  • Hỏi từ APP VIETJACK

    Đâu là các từ khóa:A.Program,end,beginB.Program,end,begin,Readln,lop8aC.Program,then,mot,hai,bà

    D.lop82,uses,begin,end

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b, cho biết kết quả chia lấy phần
dư của a với b.

Các câu hỏi tương tự

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên A và B từ bàn phím và in ra kết quả so sánh của hai số nguyên đó

Các câu hỏi tương tự

Bài 5: Viết chương trình đọc 2 số nguyên và in ra kết quả của phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/) ra màn hình .

Code c:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int main() {

            int a, b, tong, hieu, tich, thuong;

            printf("Nhap a, b: ");

            scanf("%d%d", &a, &b);

            tong = a+b;

            hieu = a-b;

            tich = a*b;

            thuong = a/b;

            printf("phep cong: %d\nphep tru: %d\nphep nhan: %d\nphep chia: %d", tong, hieu, tich, thuong);

            getch();

}


Code c:

#include <stdio.h>

void Bc(int a,int b);

int main() {

                                             int a, b;

                                             do {

                                                printf("Nhap a , b = ");

                                                scanf("%d%d",&a,&b);

                                             } while (a<=0 || b<=0);

                                             Bc(a,b);

}

void Bc(int a,int b) {

                                             int          x=a;

                                             int          y=b;

                                             while(a!=b) {

                                                if(a>b)

                                                            a=a-b;

                                                else

                                                            b=b-a;

                                             }

                                             printf("\nuoc chung lon nhat la %d",b);

                                             printf("\nboi chung nho nhat la %d",(x*y)/b);

}