Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a
Chọn đáp án đúng nhất (Tin học - Lớp 4)

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a

1 trả lời

Chọn đáp án đúng nhất (Tin học - Lớp 4)

1 trả lời

Chọn đáp án đúng nhất (Tin học - Lớp 4)

1 trả lời

Tính (Tin học - Đại học)

1 trả lời

Muốn vẽ được hình vuông bạn dùng lệnh gì? (Tin học - Lớp 5)

2 trả lời

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a

 • BQ50FXaschoolvneduvn
 • Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a
 • 13/04/2020

 • Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a
  Cám ơn 1
 • Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự a
  Báo vi phạm


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TIN 11 - TẠI ĐÂY

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Viết phương trình nhập vào 1 xâu kí tự , và đếm số lượng kí tự 'A' có trong xâu . 

Các câu hỏi tương tự


 • Toán lớp 11
 • Ngữ văn lớp 11
 • Tiếng Anh lớp 11

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Viết chương trình nhập vào một xâu a, đếm số ký tự trắng có trong xâu a.

Các câu hỏi tương tự


 • Toán lớp 11
 • Ngữ văn lớp 11
 • Tiếng Anh lớp 11

uses crt;

var st:string;

a:array[1..255]of string;

i,d,dem,kt,j,dem1:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

a[1]:=st[1];

dem:=1;

for i:=1 to d do 

  begin

kt:=0;

for j:=1 to dem do 

  if st[i]=a[j] then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem);

a[dem]:=st[i];

end;

end;

for i:=1 to dem do 

  begin

dem1:=0;

for j:=1 to d do 

  if a[i]=st[j] then inc(dem1);

writeln(a[i],' xuat hien ',dem1,' lan');

end;

readln;

end.

Video liên quan