1 phút đọc

Vốn vay ròng là gì

iá trị ròng (net worth) theo ngôn ngữ kế toán, bằng tổn tài sản trừ tổng các khoản nợ
Vốn vay ròng là gì

iá trị ròng (net worth) theo ngôn ngữ kế toán, bằng tổn tài sản trừ tổng các khoản nợ

Giá trị ròng (net worth) theo ngôn ngữ kế toán, bằng tổn tài sản trừ tổng các khoản nợ

Giá trị ròng của một tài sản hay một công ty là số tiền thu được khi thanh lý tài sản hoặc công ty

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giá trị ròng hay vốn cổ phần của chủ sở hữu trong một doanh nghiệp, được tính toán như tài sản kế toán, trừ đi nợ phải trả.

Trong một định chế tài chính ký gởi, giá trị ròng thường đồng nhất với nguồn vốn, bao gồm vốn, lãi thặng dư, và lợi nhuận chưa chia trong một định chế sở hữu bởi các cổ đông, và những khoản dự trữ chung trong một định chế hỗ tương.

Giá trị ròng trong một ngân hàng cổ đông thường gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, và vài loại trái phiếu được đảm bảo chuyển đổi, có thể chuyển sang cổ phần thường theo thời biểu cố định.                                                                                     Quỳnh Anh

Video liên quan