Hướng dẫn python program to print prime numbers in reverse order - chương trình python để in các số nguyên tố theo thứ tự ngược lại

Cải thiện bài viết

Lưu bài viết

 • Đọc
 • Bàn luận
 • Cải thiện bài viết

  Lưu bài viết

  Đọc
  For example, if N is 9, the output should be “7, 5, 3, 2”. 

  Examples:  

  Bàn luận N = 5
  Output : 5 3 2

  Cho một số n, in tất cả số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n theo thứ tự ngược lại. N = 20
  Output : 19 17 13 11 7 5 3 2

  Đầu vào: & nbsp; N = 5output: 5 3 2
  An efficient solution is to use Sieve of Eratosthenes. We efficiently find all number from 1 to N, then print them.
   

  C++

  #include

  Đầu vào: n = 20Output: 19 17 13 11 7 5 3 2

  Một giải pháp đơn giản là đi qua từ N đến 1. Đối với mỗi số, hãy kiểm tra xem đó có phải là phương pháp chính sử dụng để kiểm tra Prime không. In số nếu đó là giải pháp hiệu quả chính là sử dụng sàng của eratosthenes. Chúng tôi tìm thấy hiệu quả tất cả các số từ 1 đến N, sau đó in chúng. & NBSP;

  {

  using namespace std;

  #include 0#include 4#include 5#include 6#include 7#include 8#include 9

  void Reverseorder(int n)

  #include 0____11 #include 2

  #include 0____21 using2int using4

  namespace5namespace6namespace7namespace8

  using5std;0

  #include 0std;0

  using5using6 using7#include 6using9

  namespace0____21 using22 namespace4

  namespace0void2void3namespace8

  std;0

  #include 0____21 using2int std;7

  {

  using5using6 void0

  int void7

  #include 0__ Reverseorder(1

  using5Reverseorder(3int1namespace8

  #include 0Reverseorder(3Reverseorder(4 Reverseorder(5

  using5int6

  #include 0using6 Reverseorder(8

  std;0

  #include 0int4

  ____10int8 int9

  Java

  n)1 n)2

  n)1 n)4

  #include 0{

  n)5 n)6

  #include 0n)8 void

  namespace0namespace6#include 6namespace8

  using5{6 {7{8 {6#include 00#include 01

  using5using1 using22int #include 07#include 08#include 09

  using5using1 using22int #include 18#include 19#include 20

  #include 33namespace6namespace7namespace8

  namespace0std;0

  using5std;0

  namespace0____26 using7#include 6using9

  namespace5using1 using22int #include 30#include 19#include 32

  namespace5#include 54void3#include 56

  #include 0std;0

  using5using1 using22int #include 45#include 19#include 47

  #include 0{

  namespace0____26 #include 50#include 6#include 52

  using5#include 72Reverseorder(4#include 56

  #include 0#include 60 n)8 void #include 63

  namespace0#include 72int1#include 56

  using5int4

  namespace0#include 87

  #include 0std;0

  std;0

  Python3

  using5int #include 68#include 69namespace8

  using5using6 #include 77#include 01#include 52

  #include 91 #include 92

  Các

  ____10using05#include 95 #include 19namespace8

  ____10using10using11#include 99 using13#include 95 using15

  using5using6 using18#include 95#include 95 #include 97using22

  namespace0using1 using25using226

  namespace5using36#include 95 using38namespace8

  using5using05using01#include 95 #include 01namespace8

  Các

  using5using6 using59

  using61using2Reverseorder(4#include 56

  namespace0using61using62 ____195 void3#include 56

  #include 0using61using2int1#include 56

  int4using86

  #include 0int6

  C#

  using66#include 95 #include 69namespace8

  n)1 n)2

  n)1 n)4

  #include 0{

  n)5 n)6

  #include 0n)8 void

  namespace0namespace6#include 6namespace8

  using5{6 {7{8 {6#include 00#include 01

  using5using1 using22int #include 07#include 08#include 09

  using5using1 using22int #include 18#include 19#include 20

  namespace31namespace32

  #include 33namespace6namespace7namespace8

  namespace0std;0

  using5std;0

  namespace0____26 using7#include 6using9

  namespace5using1 using22int #include 30#include 19#include 32

  namespace5namespace52void3#include 56

  #include 0std;0

  using5using1 using22int #include 45#include 19#include 47

  #include 0{

  namespace0____26 #include 50#include 6#include 52

  using5namespace68namespace69

  namespace70namespace71namespace72#include 56

  using5using6 Reverseorder(8

  namespace0namespace68namespace79

  namespace5namespace71namespace82#include 56

  using5int4

  namespace0namespace87

  #include 0std;0

  std;0

  PHP

  namespace91

  namespace92 Reverseorder(namespace94#include 52

  {

  ____10namespace98 namespace99std;00std;01namespace94 std;03

  Is

  #include 0{

  using5using6 using22____398#include 96____40407____425

  using5{

  Is

  namespace5namespace98#include 96std;31std;47

  using5std;0

  #include 0std;0

  ____10using1 using2std;07

  using5using6 using2namespace98#include 96____407std;69

  namespace0std;71 std;07std;73void3namespace8

  std;0

  std;77 std;78

  std;71 std;80namespace8

  using6 using2std;77 std;85

  #include 0std;71 int1namespace8

  int4

  #include 0Reverseorder(std;77std;94

  std;95

  JavaScript

  std;96

  namespace92 std;98

  {

  void00void01{8 void03

  using5using1 void06

  namespace0namespace6#include 6namespace8

  #include 0____21 void13

  using5using6 using7#include 6using9

  namespace0____21 void21

  namespace5namespace6namespace7namespace8

  using5std;0

  #include 0std;0

  #include 0____21 void32

  using5using6 void0

  namespace0void37void3#include 56

  std;0

  void41

  void42Reverseorder(4 namespace71void45#include 56

  using6 Reverseorder(8

  #include 0void42int1#include 56

  int4

  #include 0int6

  void56

  Output:

  Prime number in reverse order
  23 19 17 13 11 7 5 3 2

  Độ phức tạp về thời gian: O (n*log (log (n))) không gian phụ trợ: O (n)O(n*log(log(n)))
  Auxiliary Space: O(n)


  Số nguyên tố đảo ngược là gì?

  Một Tiểu vương quốc ("Prime" đánh vần ngược) là một nguyên tố mà (cơ sở 10) đảo ngược cũng là số nguyên tố, nhưng đó không phải là một nguyên tắc palindromic.Một số đầu tiên là 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, 113, 149, 157, ... (OEIS A006567).Một âm mưu nhị phân của Emirps được minh họa ở trên.a prime whose (base 10) reversal is also prime, but which is not a palindromic prime. The first few are 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, 113, 149, 157, ... (OEIS A006567). A binary plot of the emirps is illustrated above.

  Có một thuật toán cho số nguyên tố?

  Hầu hết các thuật toán để tìm số nguyên tố sử dụng một phương thức gọi là sàng chính.Tạo số nguyên tố khác với việc xác định xem một số nhất định có phải là số nguyên tố hay không.Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng một bài kiểm tra tính nguyên thủy như thử nghiệm nguyên thủy Fermat hoặc phương pháp Miller-Rabin.. Generating prime numbers is different from determining if a given number is a prime or not. For that, we can use a primality test such as Fermat primality test or Miller-Rabin method.

  Công thức số nguyên tố cho Python là gì?

  Từ Nhập toán SQRT # Số sẽ được kiểm tra cho Prime N = 9 Flag = 0 If (N> 1): Đối với k trong phạm vi (2, int (sqrt (n)) + 1): if (n % k == 0): Flag = 1 break if (flag == 0): in (n, "là số nguyên tố!")Một số nguyên tố!