i have a gun là gì - Nghĩa của từ i have a gun

i have a gun có nghĩa là

Được sử dụng phổ biến nhất trong các trường Chủ yếu được sử dụng trong Trường học Mỹ

Thí dụ

Kid: "Tôi có một khẩu súng"
Giáo viên: "Chúng tôi sống ở Mỹ"

i have a gun có nghĩa là

Đó là nơi ai đó hoàn toàn không có một khẩu súng Nói chung nói trong Trường học Mỹ

Thí dụ

Kid: "Tôi có một khẩu súng"