Bài tập trắc nghiệm kinh tế lượng ols năm 2024

Thí sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.

Câu 1:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

 1. Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan
 1. Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan
 1. Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan
 1. Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan

Câu 2:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

 1. Có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc.
 1. Có biến phụ thuộc là biến trễ của một biến độc lập
 1. Có 2 biến độc lập là biến trễ của 2 biến độc lập khác
 1. Có biến độc lập là biến trễ của một biến độc lập khác

Câu 3:

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

 1. Mô hình hồi qui không có tự tương quan
 1. Không kết luận được
 1. Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm
 1. Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương

Câu 4:

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

 1. Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả
 1. Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được
 1. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch
 1. Các kiểm định T và F có thể tin cậy được

Câu 5:

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

 1. Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ
 1. Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ
 1. Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ
 1. Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ

Câu 6:

Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

 1. ESS= 10158,272
 1. ESS= 101,5287
 1. ESS= 10152,8725
 1. ESS= 1015,2872

Câu 7:

Câu nào trong những câu trên là đúng?

 1. Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định
 1. Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
 1. Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo
 1. Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng

Câu 8:

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

 1. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến
 1. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình không thiếu biến
 1. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình thiếu biến
 1. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình không thiếu biến

Câu 9:

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

 1. Phương sai sai số thay đổi
 1. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
 1. Tự tương quan
 1. Dạng hàm sai

Câu 10:

Cho mô hình hồi quy:

 1. Y sản lượng , X là vốn đầu tư
 1. Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc
 1. Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó
 1. Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng

Câu 11:

Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

 1. = 0,0734908
 1. = 0,78563
 1. = 0,06785
 1. = 0,737557

Câu 12:

Câu nào sau đây đúng?

 1. Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
 1. Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
 1. Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
 1. Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin

Câu 13:

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

 1. 21 coefficients
 1. 100 coefficients
 1. 105 coefficients
 1. 84 coefficients

Câu 14:

The order of integration:

 1. can never be zero
 1. is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary
 1. is the value of ${\phi _1}$ in the quasi difference $\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}$
 1. depends on the number of lags in the VAR specification

Câu 15:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

 1. OLS estimation method
 1. the method of maximum likelihood
 1. DOLS estimation method
 1. VAR specification

Câu 16:

The EG-ADF test:

 1. Is the similar to the DF-GLS test
 1. Is a test for cointegration
 1. Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated
 1. Uses the ADF in the second step of its procedure

Câu 17:

Asymptotic distribution theory is:

 1. not practically relevant, because we never have an infinite number of observations
 1. only of theoretical interest
 1. of interest because it tells you what the distribution approximately looks like in small samples
 1. the distribution of statistics when the sample size is very large

Câu 18:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

 1. has a Student t distribution with n-2 degrees of freedom
 1. has a normal distribution
 1. has a Student t distribution with n degrees of freedom

Câu 19:

If the errors are heteroskedastic, then:

 1. the OLS estimator is still BLUE as long as the regressors are nonrandom
 1. the usual formula cannot be used for the OLS estimator
 1. your model becomes overidentified
 1. the OLS estimator is not BLUE

Câu 20:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

 1. that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
 1. they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
 1. it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
 1. they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found