1 phút đọc

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?
Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

A. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụng.

B. Ngăn cấm các hoạt động có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường.

C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

D. Đưa công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đáp án:C

Lời giải: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Video liên quan