Chủ đề: D���ch

Có 3 bài viết

Đề bài - bài 17 trang 65 sgk hình học 10
Đề bài - bài 17 trang 65 sgk hình học 10

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 8cm, AC = 18cm\) và có diện tích bằng \(64cm^2\). Giá trị \(\sin A\) là: Đề bài Cho tam giác \(ABC\) có ...

Đề bài - bài 4 trang 62 sgk hình học 10
Đề bài - bài 4 trang 62 sgk hình học 10

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho vecto \(\overrightarrow a = ( - 3;1)\)và vecto \(\overrightarrow b = (2;2)\). Hãy tính tích vô hướng \(\overrightarrow a .\overrightarrow b .\) Đề bài ...

Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947
Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947

* Kết quả:Ta giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực địch, căn cứ địa Việt Bẳc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta an toàn, bộ ...