Chủ đề: Database PHP

Có 3,029 bài viết

Hướng dẫn dùng location php trong PHP
Hướng dẫn dùng location php trong PHP

Trong việc lập trình web bạn không thể thiếu việc chuyển người dùng từ trang này qua trang kia. Ví dụ như sau khi login thì chuyển người dùng về trang chủ. ...

Hướng dẫn dùng variable examples trong PHP
Hướng dẫn dùng variable examples trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu biến (variable) và hằng (constant) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

Hướng dẫn dùng return false trong PHP
Hướng dẫn dùng return false trong PHP

Tình cờ mình có đọc được mấy thứ đối với mình khá hay ho nên cũng muốn chia sẻ lại ở đây, mai kia còn nhớ để mà dùng1. if và elseKhông sai khi sử dụng ...

Hướng dẫn what are the types of data type in php? - các loại kiểu dữ liệu trong php là gì?
Hướng dẫn what are the types of data type in php? - các loại kiểu dữ liệu trong php là gì?

Các loại dữ liệu PHP được sử dụng để chứa các loại dữ liệu hoặc giá trị khác nhau. PHP hỗ trợ 8 loại dữ liệu nguyên thủy có thể được phân loại ...

Hướng dẫn thêm sản phẩm php
Hướng dẫn thêm sản phẩm php

Tạo file index.php tại thư mục gốc, thêm nội dung như sau:<?php include_once(header.php); ?> <ul> <li> <a href=product-list.php>Danh sách sản ...

Hướng dẫn dùng expression example trong PHP
Hướng dẫn dùng expression example trong PHP

Biểu thức (expression) và phép toán (operator) là những khái niệm rất cơ bản không chỉ trong lập trình PHP mà trong gần như tất cả các ngôn ngữ lập trình. ...

Hướng dẫn dùng modufy trong PHP
Hướng dẫn dùng modufy trong PHP

Hàm date_modify() sẽ thay đổi mốc thời gian của đối tượng thời gian. Cụ thể, hàm sẽ thêm bớt một khoảng thời gian nào đó vào một mốc thời gian.Bài ...

Hướng dẫn php is_null not working - php is_null không hoạt động
Hướng dẫn php is_null not working - php is_null không hoạt động

dispatch_address_postcodekhông bắt buộc và nó vẫn sẽ chạy ngay cả khi nó trống:if (!is_null($_POST[personal_info_first_name]) && ...

Hướng dẫn what is php cli command? - lệnh php cli là gì?
Hướng dẫn what is php cli command? - lệnh php cli là gì?

16 tháng 9 tại PSU DOT EDU ¶ ¶10 năm trước You can easily parse command line arguments into the $_GET variable by using the parse_str() function.<?phpparse_str(implode(&, ...

Hướng dẫn switch statements in php - chuyển đổi câu lệnh trong php
Hướng dẫn switch statements in php - chuyển đổi câu lệnh trong php

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPCâu lệnh switch caseCâu lệnh switch caseCâu lệnh switch case được sử dụng khi muốn lấy một lựa chọn trong nhiều điều kiện ...

Hướng dẫn dùng gmt-6 cities trong PHP
Hướng dẫn dùng gmt-6 cities trong PHP

Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách, tuy nhiên trong chuyên đề này mình đi về time trong php nên mình sẽ dùng luôn hàm set lại ...

Hướng dẫn php print xml with tags - php in xml với các thẻ
Hướng dẫn php print xml with tags - php in xml với các thẻ

Tôi đang làm việc trên một trang web có khoảng 3.000-4.000 trang được tạo động và tôi đang tìm cách cập nhật trang web XML. Tôi đã thử sử dụng các trình tạo ...

Hướng dẫn dùng percific time trong PHP
Hướng dẫn dùng percific time trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn php domdocument to string
Hướng dẫn php domdocument to string

HI i am using ajax for a web site which displays courses available, i am having a problem where i am reading xml(which has courses details) getting node value(course name) comparing to my input(inout ...

Install php 8 extensions ubuntu
Install php 8 extensions ubuntu

A previous version of this tutorial was written by alenaholligan.IntroductionPHP is a popular server scripting language known for creating dynamic and interactive web pages. Getting up and running ...

Hướng dẫn php functions
Hướng dẫn php functions

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP functionĐịnh nghĩa và cách dùng PHP functionPHP function (thường gọi là hàm), có rất nhiều hàm khác nhau được khai báo sẵn ...

How can make api call in php?
How can make api call in php?

You will need to know if the REST API you are calling supports GET or POST, or both methods. The code below is something that works for me, Im calling my own web service API, so I already know what ...

Hướng dẫn php set timezone
Hướng dẫn php set timezone

Đôi lúc các bạn xem các hướng dẫn về hàm lấy thời gian :date(format,timestamp).Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem ở ...

Hướng dẫn php microtime to minutes
Hướng dẫn php microtime to minutes

I have a session which contains microtime(true) value. like below:Yii::app()->user->setState(portal_logged_time, microtime(true)); Now i want to add 15 minutes in above session, but it should ...

Hướng dẫn php output array
Hướng dẫn php output array

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP array thường dùngĐịnh nghĩa và cách dùng PHP arrayPHP count(), đếm số lượng phần tử trong mảngCũng có thể xem là chiều dài ...

What is json file in php?
What is json file in php?

A common use of JSON is to read data from a web server, and display the data in a web page.This chapter will teach you how to exchange JSON data between the client and a PHP server.The PHP FilePHP ...

Hướng dẫn dùng gethostbyname python trong PHP
Hướng dẫn dùng gethostbyname python trong PHP

answer 114Từ CLIPHP <5.3.0$localIP = getHostByName(php_uname(n));PHP> = 5.3.0$localIP = getHostByName(getHostName()); 114 hữu ích 5 bình luận chia sẻ answer 62 62 hữu ích 4 ...

Hướng dẫn php gọi api
Hướng dẫn php gọi api

Bạn sẽ cần biết API REST mà bạn đang gọi hỗ trợ GEThoặc POSThoặc cả hai phương thức. Mã dưới đây là thứ phù hợp với tôi, tôi đang gọi API dịch vụ ...

How to open pdf file on button click in php
How to open pdf file on button click in php

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticlePHP uses a standard code to display the pdf file in web browser. The process of displaying pdf involves ...

Hướng dẫn dùng gif 4 trong PHP
Hướng dẫn dùng gif 4 trong PHP

Ngày Công Bố: September/2022Khi chúng tôi phát triển một trang web bằng PHP, chúng tôi sử dụng các hình ảnh mà chúng tôi tải lên một cách linh hoạt và nhiều ...

Hướng dẫn iconv in php
Hướng dẫn iconv in php

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)iconv — Convert a string from one character encoding to anotherDescriptioniconv(string $from_encoding, string $to_encoding, string ...

How to install php in mac
How to install php in mac

Change language:Submit a Pull Request Report a Bug Table of ContentsUsing PackagesUsing the bundled PHP prior to macOS MontereyCompiling PHP on macOS This section contains notes and hints specific to ...

Php find max value in array with key
Php find max value in array with key

From an array that looks something like the following, how can I get the index of the highest value in the array. For the array below, the desired result would be 11.Array ( [11] => 14 ...

Mô hình mvc trong php mysql
Mô hình mvc trong php mysql

Bài viết được sự cho phép của NhungdongcodevuiMô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng dụng web. Mặc dù vậy, hiện nay ...

Remove comma from end of string php
Remove comma from end of string php

This is a classic question, with two solutions. If you want to remove exactly one comma, which may or may not be there, use:if (substr($string, -1, 1) == ,) { $string = substr($string, 0, ...

What does  mean in php?
What does mean in php?

Three DOTS as Splat Operator (...) (since PHP 5.6)PHP has an operator ... (Three dots) which is referred as Splat Operator. It is used to pass arbitrary number of parameters in a function and this ...

Php is not recognized as an internal command xampp
Php is not recognized as an internal command xampp

I got the following error when I run a command with phpC:xampphtdocs>php php is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. I dont get any error when I ...

Php configuration option output_buffering must be disabled nextcloud
Php configuration option output_buffering must be disabled nextcloud

As my first response to seeing an unfamiliar Error is to google the error and find a good fix, so i wanted to pay back some of the many blogs that I have used to find fixes to my own issues by ...

Phương thức post trong php
Phương thức post trong php

Trải qua 18 bài chúng ta học toàn lý thuyết nên có vẻ hơi nhàm chán, và để giảm căng thẳng thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài thứ hấp dẫn hơn, ...

What are the requirements in running php?
What are the requirements in running php?

In this tutorial we assume that your server has activated support for PHP and that all files ending in .php are handled by PHP. On most servers, this is the default extension for PHP files, but ask ...

Can interface contain variables php?
Can interface contain variables php?

In PHP, can I specify an interface to have fields, or are PHP interfaces limited to functions?<?php interface IFoo { public $field; public function DoSomething(); public function ...

Hướng dẫn mongodb query in php
Hướng dẫn mongodb query in php

Bài trước, mình đã giới thiệu với mọi người cách update documnent trong mongodb rồi. Tiếp tục với bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách query lấy ...

Hướng dẫn dùng php asort trong PHP
Hướng dẫn dùng php asort trong PHP

Định nghĩa hàm asort() trong PHPHàm asort() trong PHP sắp xếp một mảng theo cách mà các chỉ mục mảng duy trì mối liên kết với các phần tử mảng mà chúng đã ...

What do you mean by loop in php?
What do you mean by loop in php?

PHP for LoopThe for loop - Loops through a block of code a specified number of times.The PHP for LoopThe for loop is used when you know in advance how many times the script should run.Syntax for ...

Hướng dẫn dùng keep keys trong PHP
Hướng dẫn dùng keep keys trong PHP

The deal here is that I have an array with 17 elements. I want to get the elements I need for a certain time and remove them permanently from the array.Nội dung chínhHow to remove multiple key ...