Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phản là gì

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu là gì?[​IMG]


Công thức Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu trong thực tếTổng Nợ là gì? • Hạn mức tín dụng rút ra
 • Các khoản ghi chú phải trả (đáo hạn trong vòng một năm)
 • Tỉ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
 • Các khoản ghi chú phải trả (đáo hạn hơn một năm)
 • Trái phiếu phải trả
 • Nợ dài hạn
 • Nghĩa vụ thuê vốn
[​IMG]
 • Các khoản phải trả
 • Chi phí phải trả
 • Doanh thu hoãn lại
 • Cổ tức phải trả
  Lợi ích của Tỷ lệ D / E cao  Hạn chế của Tỷ lệ D / E cao

  Hướng dẫn Phân tích Báo cáo Tài chính

  Phân tích báo cáo thu nhập  Phân tích dọc[​IMG]
 • Giá vốn hàng bán (COGS) tính theo phần trăm doanh thu
 • Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu
 • Khấu hao theo phần trăm doanh thu
 • Bán hành chính & tổng hợp (SG&A) theo phần trăm doanh thu
 • Lãi suất theo phần trăm doanh thu
 • Thu nhập trước thuế (EBT) tính theo phần trăm doanh thu
 • Đánh thuế theo phần trăm doanh thu
 • Thu nhập ròng tính theo phần trăm doanh thu

Video liên quan