Bài học khô khan tiếng anh là gì năm 2024

As we came up the dark, narrow stairs of that place, President Kimball taught me an unforgettable lesson.

Chúng ta luôn có những bài học khó khăn, để nhận ra rằng mình không có đủ dũng cảm để làm điều cần làm.

It's always a tough lesson to learn, to realize that you don't have the stomach to do what's needed.

Danny và tôi đã học được một vài bài học khó khăn nhưng quan trọng vào ngày đó—phần lớn của bài học đó là tầm quan trọng của sự vâng lời.

Danny and I learned several difficult but important lessons that day—not the least of which was the importance of obedience.

Trong tuổi thọ của mình, chị đã trải qua những niềm vui lớn lao và những thử thách khó khăn và chị đã dạy rằng “cuộc sống mang đến một số bài học khó khăn.

In her long life she experienced great joys and difficult trials, and she taught that “life brings some hard lessons.

Tuy vậy, tôi nhận thức được hơn bao giờ hết giá trị của thức ăn thiêng liêng do Đức Giê-hô-va cung cấp—một bài học khó quên mỗi lần nhận được một số Tháp Canh hoặc Tỉnh Thức! mới.

Even so, I learned more than ever to value the spiritual food that Jehovah provides —a lesson I still remember every time I receive a new issue of The Watchtower or Awake!

Phải thừa nhận rằng, đa số chúng ta thích học những bài học khó khăn của đời sống trong sự thoải mái chắc chắn của một lớp trong Trường Chúa Nhật hay trong sự ấm cúng của lò sưởi trong buổi họp tối gia đình.

Admittedly, most of us would rather learn the hard lessons of life in the secure comfort of a Sunday School class or in the radiant warmth of a fireplace during a family home evening.

Vì vậy, chính phủ Ấn Độ phải được dạy một bài học khó quên, Mao Trạch Đông đã nói:"Thay vì liên tục bị cáo buộc xâm lược tốt hơn hết hãy để cho thế giới biết những gì xảy ra khi Trung Quốc thực sự chuyển động các cơ bắp của nó".

Mao Zedong stated: "Rather than being constantly accused of aggression, it's better to show the world what really happens when China indeed moves its muscles."

Họ có thể không học đủ , có thể cảm thấy bài học quá khó , hoặc có thể họ cảm thấy mệt mỏi vì đã không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước .

They may not have studied enough , they may find the material difficult , or perhaps they feel tired because did n't get enough sleep the night before .

Ban đầu, nhiều nhà toán học thấy bài báo khó hiểu và nghi ngờ tính chính xác của nó.

Initially, many mathematicians found this paper hard to understand, so there were doubts about its correctness.

Tôi muốn chia sẻ với các anh em một đoạn trong bức thư của người ấy vì nó tiêu biểu cho tính thực tế của lối suy nghĩ sai lạc này: “Tôi đã phải học cho bản thân mình một (bài học khó khăn) rằng Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn đúng khi Ngài phán: ‘Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia.

I want to share with you a paragraph from his letter, for it represents the reality of flawed thinking: “I have had to learn for myself (the hard way) that the Savior was absolutely correct when He said, ‘No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other.

Tôi đã học bài học đó một cách khó khăn khi tôi là một thiếu niên với anh tôi.

I learned that lesson the hard way when I was a teenager with my brother.

Tôi học được bài học này theo cách khó khăn, sau khi tôi đã lập nên một trại mồ côi ở Campuchia.

I had to learn all of these lessons the hard way, after I had already set up an orphanage in Cambodia.

Để tôi cho anh một bài học mà tôi đã rất khó khăn để học được.

Let me give you a lesson that I had to learn the hard way.

Con trai ông có phải là người lười biếng, hay em không làm bài tập là vì thấy khó hiểu bài của môn học đó?

The Bible repeatedly emphasizes the value of taking a reasonable, realistic view of matters.

Điểm nào trong bài có lẽ học viên sẽ thấy khó hiểu hoặc khó chấp nhận?

What points in the lesson might the student find difficult to understand or to accept?

Kết luận này sẽ khiến trẻ khó học được bài học của tinh thần trách nhiệm.

Such a conclusion makes it difficult for the teenager to learn responsibility.

HỌC GIẢ và văn sĩ Do Thái là Joseph Jacobs có lần gọi tính tha thứ là “bài học cao cả và khó nhất về mặt luân lý”.

JEWISH scholar and writer Joseph Jacobs once described forgiveness as “the highest and most difficult of all moral lessons.”

Rory Burke nói học để đối phó với khó khăn là một phần của bài học cho những tay trượt ván trẻ .

Rory Burke says learning to deal with the difficulties is part of the lesson for these young skateboarders .

Để minh họa: Nếu một học sinh phải làm một bài thi khó nhưng chưa được thầy cô huấn luyện, liệu học sinh đó có thi đỗ không?

To illustrate: If a student at school was asked to take a difficult examination for which the teachers had provided no specific training, would the student pass the test?

Khô khan tiếng Anh là gì?

khó khăn {adjective}difficult {adj.} hard {adj.}

Người khó khăn là người như thế nào?

Người khô khan là người thiếu sự hứng thú, đồng ý hay niềm đam mê.

Sự khó khăn là gì?

Cạn, ráo, không có nước. Đồng ruộng khô khan vì hạn hán. Thiếu tình cảm. Con người khô khan sống cô độc.

Vượt qua khó khăn là gì tiếng Anh?

Cụm từ "to weather the storm" có nghĩa là vượt qua một giai đoạn khó khăn. The company weathered the storm through the recession and is now very successful.