Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024

STTTên báo cáo

Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024
Năm báo cáo
Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024
Biểu mẫu
Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024
Số Quyết định/Văn bản công bố
Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024
Ngày công bố
Báo cáo quyết toán các tỉnh theo năm năm 2024
Đường dẫn toàn văn 1 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long 2023...467/QĐ-STC25/12/2023B62_B68-914.xls Thuyet-minh-cong-khai-quyet-toan-NSNN-nam-2022.docx 467-QLNS_signed.pdf Quyet dinh công khai QT nam 2022.doc 2 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 TỈNH VĨNH LONG 2023...467/QĐ-STC25/12/2023Thuyet-minh-cong-khai-quyet-toan-NSNN-nam-2022.docx 3 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023...467/QĐ-STC25/12/2023BC Quy ngoai NS nam 2022.xlsx 4 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 62/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B62.xls 5 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 63/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B63.xlsx 6 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 64/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B64.xls 7 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 65/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B65.xls 8 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 66/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B66.xlsx 9 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 67/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B67.xlsx 10 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 2023Biểu số 68/CK-NSNN467/QĐ-STC25/12/2023B68.xlsx 11 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long 2022 359/QĐ-STC28/12/2022359-QLNS Quyet dinh CKQT 2021_signed.pdf Quyet dinh CKQT 2021.doc Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf Tu bieu 62 den bieu 68 kem theo QD 359_signed.xlsx Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx BC Quy ngoai NS 2021.xlsx 12 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 TỈNH VĨNH LONG 2022 359/QĐ-STC28/12/2022Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx 13 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2022 359/QĐ-STC28/12/2022BC Quy ngoai NS 2021.xlsx 14 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 202262/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 62.xls 15 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 202263/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 63.xlsx 16 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 202264/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 64.xls 17 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 202265/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 65.xls 18 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 202266/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 66.xls 19 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 202267/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 67.xls 20 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 202268/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 68.xls 1 - 20 trong tổng số 80Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4>>>