Cách tắt video trên Microsoft team

Video được bật tự động khi bạn tham gia hoặc được gọi từ cuộc họp chưa lên lịch trong kênh. Bạn không thể thay đổi những thiết đặt video này, nhưng bạn có thể tắt video của bạn khi bạn đang trong cuộc gọi nếu bạn không cần đến video đó.

Loại cuộc gọi

Thiết đặt video

Cuộc họp chưa lên lịch

Video bật

Nhóm hoặc cuộc gọi 1:1 từ cuộc trò chuyện

Yêu cầu tham gia video

Cuộc họp đã lên lịch

Tắt video

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tắt video trên Microsoft team