Download mẫu đánh giá thử việc

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc là biểu mẫu được công ty lập ra nhằm đánh giá, chấm điểm nhân viên thử việc một cách khách quan, chính xác, giúp doanh nghiệp tuyển chọn được nhân tài. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Công ty ......................
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

Ngày: dd/mm/yy

BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC
(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)

(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý  Apply for office and indirect staffs and other managers)

Họ tên (Full-name):

Bộ phận (Dept.):

Chức vụ (Job title): .......

Ngày nhận việc (Available date):

Người Quản lý trực tiếp (Direct Manager):. Chức vụ (Job title):..

A. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) :
(Current working assignments  Order of priority)

STT (NO.)

CÔNG VIỆC CHÍNH (Main Assignments)

CÔNG VIỆC PHỤ (Secondary Assignments)

1234

B. CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ ( Điểm số tối đa là 10 điểm )
(Assessment of the direct manager  Maximum point is 10):

STT
(NO.)

SO VỚI YÊU CẦU CÔNG VIỆC
(Compare with work requirement)

PHẦN ĐÁNH GIÁ (Assessment)

ĐIỂM SỐ
(Points)

1

Tính phức tạp
(Complex)

2

Khối lượng công việc (số giờ làm việc trong ngày) (Workload  Amount of working hour in a day)

3

Tính sáng tạo, linh động
(Creative, lively)

4

Tính phối hợp, tổ chức
(Co-ordinate, organized)

5

Tinh thần trách nhiệm
(Sense of Responsibility)

6

Tính kỷ luật
(Disciplinary)

7

Kết quả đạt được
(Achieved results)

8

Kinh nghiệm giải quyết
(Experiences of solution)

9

Kỹ năng chuyên môn
(Professional skills)

10

Khả năng quản lý điều hành
(Ability to manage, control)

TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu) : 100

(Total of maximum point  Assessment of all criteria:100)

XẾP LOẠI (Rank) :

GHI CHÚ : Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên các chỉ tiêu yêu cầu)

(Notes: The criterion that is not required will not be assessed  The result is only depend on required criteria)XẾP LOẠI :
(Rank)XUẤT SẮC
(Excellent)81%  X  100%T.BÌNH
(Average)81%  X  100%GIỎI
(Good)71%  X  80%YẾU :
(Bad)71%  X  80%KHÁ
(Fair)61%  X  70%

C. PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ (Comments, Assessments and Proposals of Manager) :

1. Đánh giá chung (Overall Assessments):

MẶT TÍCH CỰC
(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ
(Weakness)

TRIỂN VỌNG
(Prospects)

2. Đề xuất (Proposals):

NGÀY
(Date)

CHỮ KÝ
(Signature)

D. Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ (Opinions of Trial Staff):

NGÀY
(Date)

CHỮ KÝ
(Signature)

E. Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ (Comments of HR Department):

NGÀY
(Date)

CHỮ KÝ
(Signature)

F. XÉT DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC (Approval of Board of General Manager):

NGÀY
(Date)

CHỮ KÝ
(Signature)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Download mẫu đánh giá thử việc