Go sightseeing nghĩa là gì

Nghĩa là gì: sightseeing

sightseeing /'sait,si:iɳ/

  • danh từ
  • sự đi tham quan
  • cuộc tham quan

Video liên quan