Hướng dẫn dùng removes pythonHàm Set remove() trong Python xóa phần tử được chỉ định từ một set.

Hàm này khác với hàm discard(), bởi vì hàm remove() sẽ phát sinh lỗi nếu phần tử được chỉ định xóa không tồn tại, còn hàm discard() thì không phát sinh lỗi.


Cú pháp

Cú pháp của remove() trong Python:

Tham số:

  • item: phần tử sẽ bị xóa từ set.


Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm remove() với Set trong Python.

Ví dụ 1:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove("banana")

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ 2:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove('kiwi')

print(fruits)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả: