Kế hoaạch 128 về đánh giá xếp loại đảng năm 2024

Đảng ủy Khối tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Để việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 đạt kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 24-KH/ĐUK và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau: Về nội dung: Nhận diện sâu sắc, đầy đủ các biểu hiện, mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với tập thể: Tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các tổ chức đoàn thể gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh thêm việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chuyên môn; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Đối với cá nhân: Nhấn mạnh việc kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm; biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm” gắn với Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức”. Cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có). Nội dung gợi ý kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nơi có biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, …. Cấp ủy cấp trên phân công đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo đơn vị dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi được gợi ý kiểm điểm. Ngay sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cấp ủy cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2020, kịp thời chấn chỉnh đối với những nơi thực hiện thiếu nghiêm túc, không theo đúng yêu cầu, kế hoạch khắc phục đã đề ra. Đối tượng kiểm điểm Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị với kiểm điểm đảng đoàn, ban cán sự đảng (nếu có), cấp ủy cơ sở. Đối với cá nhân: Tất cả các đảng viên đều phải kiểm điểm ở chi bộ; ngoài ra các đồng chí lãnh đạo còn phải kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên. Đối với các đảng bộ có Ban Thường vụ thì kiểm điểm lãnh đạo chuyên môn và ban thường vụ trước; sau đó tiếp tục kiểm điểm kiểm điểm các đồng chí cấp ủy viên còn lại.

Kế hoaạch 128 về đánh giá xếp loại đảng năm 2024

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ đảng viên ngày 28/10/2021

Thứ tự kiểm điểm: Kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức trước. Kiểm điểm đảng viên ở chi bộ sau. Sau đó kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý. Quy trình kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; kiểm điểm cá nhân người đứng đầu trước, cấp ủy sau. Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên thì thứ tự và nơi kiểm điểm như sau: (1) Chi bộ nơi sinh hoạt, (2) Tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc. (3) Tập thể cấp ủy cao nhất mà đảng viên đó là thành viên, ngoài kiểm điểm ở các nơi trên, có thể kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định. Chủ trì hội nghị: Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng chủ trì; trường hợp các chức danh đó do một người kiêm nhiệm thì mời một đồng chí cấp phó cùng chủ trì. Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Đảng viên là thành viên tập thể lãnh đạo, quản lý cấp trên sinh hoạt tại chi bộ thì đánh giá, xếp loại đảng viên ở chi bộ trước (chỉ đánh giá những nhiệm vụ được chi bộ giao), xếp loại ở tập thể lãnh đạo, quản lý sau. Đối với đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp chi bộ gần nhất và báo cáo bổ sung kết quả về cấp ủy cấp trên (không xếp loại khi chưa kiểm điểm, đánh giá). Đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng; đảng viên mới kết nạp được chưa đủ 6 tháng, thì chỉ kiểm điểm, không đánh giá, xếp loại. Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên trong năm không xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng viên nghỉ thai sản thì lấy kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó để đánh giá. Thực hiện nghiêm túc việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu. Đối với những đơn vị tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với tập thể và cá nhân không đúng quy định thì chỉ đạo kiểm điểm, xếp loại lại.