Phương pháp bình phương bé nhất là gì

Bình phương nhỏ nhất (least squares) Là khái niệm chung để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc ước lượng tham số trong phương trình hồi quy

Bình phương nhỏ nhất (least squares) Là khái niệm chung để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc ước lượng tham số trong phương trình hồi quy. Nói chung, mục đích của phương pháp bình phương nhỏ nhất là tối thiểu hoá tổng bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường hồi quy.

(Tài liệu tham khảo:Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trongtoán học,phương pháp bình phương tối thiểu, còn gọi làbình phương nhỏ nhấthaybình phương trung bình tối thiểu, là một phương pháptối ưu hóađể lựa chọn một đường khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng vớicực trịcủa tổng cácsai số thống kê(error) giữa đường khớp và dữ liệu.

Phương pháp này giả định các sai số (error) của phép đo đạc dữ liệu phân phốingẫu nhiên.Định lý Gauss-Markovchứng minh rằng kết quả thu được từ phương pháp bình phương tối thiểu không thiên vị và sai số của việc đo đạc dữ liệu không nhất thiết phải tuân theo, ví dụ,phân bố Gauss. Một phương pháp mở rộng từ phương pháp này làbình phương tối thiểu có trọng số.                                                                                     Thanh Hằng

Video liên quan