Trong phòng thí nghiệm siêu hai được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách

A. đốt cháy hợp chất hữu cơ.

B. nhiệt phân CaCO3 ở 900 – 1200oC.

C. Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl.

D. cho CO tác dụng với oxit kim loại.

Điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2từ CaCO3và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2thu được còn bị lẫn một ít khí hiđro clorua và hơi nước.

Phương trình phản ứng:

CaCO3(r)+ 2HCl(dd)→ CaCl2(dd)+ CO2 (k)↑ +H2O(l)

Để thu được CO2tinh khiết (do có lẫn khí hiđro clorua, hơi nước) ta cho hỗn hợp khí và hơi qua bình đựng dung dịch NaHCO3dư, hiđro clorua bị giữ lại. Tiếp tục cho hỗn hợp còn lại đi qua bình đựng H2SO4đặc hoặc P2O5, hơi nước bị hấp thụ. Ta thu được CO2tinh khiết.

HCl(k)+ NaHCO3 (dd)→ NaCl(dd)+ CO2 (k)↑ +H2O(l)

H2SO4đặc hấp thụ hơi nước.

Trong phòng thí nghiệm thí khí CO2 được điều chế bằng phương trình phản ứng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong phòng thí nghiệm siêu hai được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm siêu hai được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm siêu hai được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm siêu hai được điều chế bằng cách

Đáp án chính xác

Xem lời giải