Hướng dẫn dạy nghề phổ thông của bộ gd&đtcấp thcs năm 2024

Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông từ năm học 2008 - 2009 như sau:

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Hằng năm, Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) đã học NPT tại trường hoặc tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (TTKTTH-HN), cơ sở dạy nghề được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học theo chương trình NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.

2. Kế hoạch tổ chức thi do các Sở GDĐT quyết định và thông báo từ đầu năm học. Các Sở GDĐT bố trí thời gian tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận NPT vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm học hoặc vào tháng 3 hằng năm.

3. Giấy chứng nhận NPT của học sinh được cấp ở cấp học nào thì được bảo lưu trong cấp học đó để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THPT, thi tốt nghiệp THPT.

4. Học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008, quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 và tuyển sinh THPT theo quy định tại Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

II. TỔ CHỨC THI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỀ PHỔ THÔNG

1. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh

 1. Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học tại các trường THCS, THPT đã hoàn thành chương trình NPT và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.
 1. Điều kiện dự thi:

- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THCS: 70 tiết, cấp THPT: 105 tiết) và có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;

- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (cấp THCS nghỉ học không quá 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).

2. Danh sách thí sinh dự thi

Danh sách thí sinh dự thi do cơ sở dạy NPT lập, ghi rõ điểm tổng kết NPT, lập theo từng NPT, từng trường THCS, THPT với mẫu do Sở GDĐT ban hành. Nếu học sinh học NPT tại TTKTTH-HN hoặc cơ sở dạy nghề thì phải đồng thời có xác nhận của lãnh đạo cơ sở dạy NPT và xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS, THPT. Danh sách phải có chữ ký, đóng dấu và gửi báo cáo với Sở GDĐT trước khi tổ chức thi theo thời hạn do Sở GDĐT quy định.

3. Nội dung thi và các bài thi

 1. Nội dung thi trong phạm vi chương trình một trong các NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.
 1. Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:

- Bài thi lý thuyết theo đề tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc đề có phần tự luận và phần trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1;

- Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi do Sở GDĐT quy định cho từng NPT (thời lượng: 60; 90; 120; 150 hoặc 180 phút), điểm hệ số 3.

 1. Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì khi tính điểm NPT phải quy đổi ra thang điểm 10.

4. Thành lập Hội đồng thi và tổ chức quản lý thi

 1. Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập một Hội đồng thi NPT chung của tỉnh (thành phố) hoặc riêng cho từng đơn vị cấp huyện hoặc cụm trường do cán bộ Lãnh đạo Sở GDĐT làm Chủ tịch, nếu thành lập nhiều Hội đồng, có thể chọn một số Giám đốc TTKTTH-HN cấp tỉnh, cấp huyện, Hiệu trưởng THPT, Trưởng phòng GDĐT làm Chủ tịch. Mỗi Hội đồng thi gồm có Ban Đề thi, Ban Coi thi và Ban Chấm thi.
 1. Giám đốc Sở GDĐT vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành để ban hành văn bản quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi NPT và trình tự, thủ tục tiến hành các khâu công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có công tác thanh tra thi; phê duyệt kết quả thi NPT và danh sách học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT; chỉ đạo cấp phát Giấy chứng nhận NPT; chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ thi NPT theo quy định lưu trữ hồ sơ các kỳ thi.

5. Xếp loại kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

 1. Học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5,0 trở lên, không có bài thi điểm dưới 3,0 thì được công nhận kết quả và xếp loại theo tiêu chuẩn sau đây:

- Loại Giỏi: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 9,0 đến 10;

- Loại Khá: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 7,0 đến dưới 9,0; điểm bài lý thuyết từ 5,0 trở lên;

- Loại Trung bình: Các trường hợp được công nhận kết quả NPT còn lại.

 1. Học sinh được công nhận kết quả thi NPT thì được cấp Giấy chứng nhận NPT, trong đó ghi rõ kết quả xếp loại Giỏi, Khá hoặc Trung bình. Giấy chứng nhận NPT do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở GDĐT ký (theo mẫu hiện hành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập Nghề phổ thông

Việc tổ chức thực hiện chương trình và đánh giá kết quả học tập NPT, thực hiện theo hướng dẫn tại mục B.I.2 văn bản số 7475/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2008 của Bộ GDĐT. Để phù hợp với tâm sinh lý học sinh và điều kiện học tập, đối với cấp THCS, việc học NPT chỉ tổ chức ở lớp 8.

2. Về tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

 1. Trách nhiệm của Sở GDĐT:

- Giám đốc Sở GDĐT quyết định kế hoạch tổ chức thi NPT, thông báo trước thời gian tổ chức thi muộn nhất là 90 ngày; thành lập Hội đồng thi NPT; căn cứ kết quả thi để cấp Giấy chứng nhận NPT cho học sinh đủ tiêu chuẩn;

- Sở GDĐT báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch tổ chức thi NPT và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi NPT để tổ chức thi.

 1. Trách nhiệm của các bộ phận công tác của Sở GDĐT và trường THCS, THPT, TTKTTH-HN, cơ sở dạy nghề được giao thực hiện chương trình NPT:

- Phòng GDTrH chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo chặt chẽ việc dạy học, bảo đảm yêu cầu của chương trình, nhất là khâu thực hành; tổ chức thật nghiêm túc kỳ thi và cấp Giấy chứng nhận NPT;

- Các trường THCS, THPT được giao dạy NPT đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm, Học bạ theo quy định (cấp THCS ghi vào cột "Tự chọn"). Các TTKTTH-HN, cơ sở dạy nghề được giao thực hiện chương trình NPT lập Phiếu ghi điểm NPT cho học sinh (có mẫu kèm theo).

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tổ chức tốt việc thực hiện chương trình NPT; tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận NPT; tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công tác này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo để Bộ GDĐT chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/cáo); - Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

CƠ SỞ DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG ........................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

PHIẾU GHI ĐIỂM

VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỀ PHỔ THÔNG

(Kèm theo công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thi và cấp Giấy chúng nhận Nghề phổ thông, dùng để theo dõi quá trình học NPT của học sinh và bàn giao kết quả cho trường THCS / THPT)

Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................

Của trường THCS / THPT: ...................................................... Lớp: .................................

Học nghề phổ thông (NPT):.............................................. Năm học: ..................................

1. Điểm đạt được trong quá trình học NPT (số lần kiểm tra theo quy định của Quy chế)

Điểm kiểm tra lý thuyết

Điểm kiểm tra thực hành

Ngày KT: .............. Điểm: .......... Hệ số: ...........

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Ngày KT: .............. Điểm: .......... Hệ số: ...........

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

2. Điểm tổng kết sau khi hoàn thành chương trình NPT: ....................................................

(Bằng chữ: ......................................................................................................................... )

3. Nhận xét của giáo viên phụ trách lớp NPT (về tinh thần, thái độ và năng lực học tập)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .