Materialistic Trái nghĩa

Nghĩa là gì: materialism materialism /mə'tiəriəlizm/

  • danh từ
  • chủ nghĩa duy vật
  • dialectical materialism: duy vật biện chứng
  • historical materialism: duy vật lịch sử
  • sự nặng nề vật chất, sự quá thiên về vật chất

Video liên quan