Nguyên tử nguyên tố x có z = 15 số e trong nguyên tử

03/09/2021 345

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tố X có Z = 18 thuộc loại nguyên tố nào sau đây?

Xem đáp án » 03/09/2021 1,982

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

Xem đáp án » 03/09/2021 1,167

Nguyên tố có Z = 19 thuộc chu kì

Xem đáp án » 03/09/2021 1,112

Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron, electron là 13. Vậy X thuộc

Xem đáp án » 03/09/2021 1,048

Chọn phát biểu đúng: Trong một nhóm A, đi từ trên xuống thì

Xem đáp án » 03/09/2021 409

Cho 1,2 gam kim loại M khi tan hết trong dung dịch HCl giải phóng 1,12 lít khí H2 ở đktc. Kim loại M là

Xem đáp án » 03/09/2021 265

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 23 có vị trí trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án » 03/09/2021 219

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 03/09/2021 179

Nguyên tử Fe ở 200C có khối lượng riêng là 7,87g/cm3, với giả thiết trong tinh thể nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847. Bán kính gần đúng của nguyên tử Fe là

Xem đáp án » 03/09/2021 130

Anion X- có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án » 03/09/2021 105

Trong tự nhiên X có hai đồng vị là X1 và X2(trong đó X1 chiếm 73% số nguyên tử). Biết X1 có số khối là 35, X2 hơn X1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của X là

Xem đáp án » 03/09/2021 94

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

Xem đáp án » 03/09/2021 89

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Công thức hợp chất khí của R với hiđro là

Xem đáp án » 03/09/2021 83

Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5, trong hợp chất với hiđro R chiếm 82,35% về khối lượng. Nguyên tố R là

Xem đáp án » 03/09/2021 82

A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng nhóm A và ở 2 chu kì 2 và 3 trong bảng tuần hoàn. Số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B chênh lệch nhau là

Xem đáp án » 03/09/2021 80

Nguyên tố X có Z = 15. Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 1.       

B. 5.       

C. 3.       

D. 7. 

Các câu hỏi tương tự

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 3

Hãy chọn câu phát biểu đúng :

Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 3.     B. 2.

C. 6.     D. 5

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 3

Hãy chọn câu phát biểu đúng :

Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 3.     B. 2.

C. 6.     D. 5.

X không phải là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y

A. X (Z = 18); Y (Z = 10).

B. X (Z = 17); Y (Z = 11).

C. X (Z = 17); Y (Z = 12).

D. X (Z = 15); Y (Z = 13).

X không phải là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y

A. X (Z = 18); Y (Z = 10)

B. X (Z = 17); Y (Z = 11)

C. X (Z = 17); Y (Z = 12)

D. X (Z = 15); Y (Z = 13)

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?

A. Oxi(Z = 8).     B. Lưu huỳnh (Z = 16).

C. Flo(Z = 9).     D. Clo (Z = 17)

Đáp án B

Cấu hình electron nguyên tử X là [Ne]3s23p3. Vậy X có 5electron lớp ngoài cùng.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 120

19/06/2021 7,506

Đáp án BCấu hình electron nguyên tử X là [Ne]3s23p3. Vậy X có 5electron lớp ngoài cùng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: O816; O817; O818 còn cacbon có 2 đồng vị bền C612; C613. Số lượng phân tử CO2 tạo thành từ các đồng vị trên là

Xem đáp án » 19/06/2021 4,853

Cặp nguyên tố nào sau đây có tính chất tương tự nhau nhất?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,300

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg ( Z = 12) là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,479

Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron, electron là 13. Vậy X thuộc

Xem đáp án » 19/06/2021 1,051

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kì 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

Xem đáp án » 19/06/2021 915

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 15 : 8, biết R có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np2. Giá trị a là

Xem đáp án » 19/06/2021 911

Nguyên tố X có Z = 18 thuộc loại nguyên tố nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 718

Nguyên tử Fe ở 200C có khối lượng riêng là 7,87g/cm3, với giả thiết trong tinh thể nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847. Bán kính gần đúng của nguyên tử Fe là

Xem đáp án » 19/06/2021 690

Độ âm điện là

Xem đáp án » 19/06/2021 552

Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: Cu2963; Cu2965. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu2963 là 63,54. Thành phần % về khối lượng của trong CuBr2 là giá trị nào dưới đây? Biết MBr = 80

Xem đáp án » 19/06/2021 473

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Xem đáp án » 19/06/2021 435

Cho 1,2 gam kim loại M khi tan hết trong dung dịch HCl giải phóng 1,12 lít khí H2 ở đktc. Kim loại M là

Xem đáp án » 19/06/2021 362

Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3. Ion A3- có cấu hình electron là

Xem đáp án » 19/06/2021 302

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là

Xem đáp án » 19/06/2021 229

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

Xem đáp án » 19/06/2021 213

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nguyên tử nguyên tố x có z = 15 số e trong nguyên tử