Chủ đề: S��ch

Có 5 bài viết

Đề bài - câu 4 trang 207 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 4 trang 207 sgk hóa học 11 nâng cao

Hãy dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau Đề bài Hãy dùng phương pháp hóa học để phân ...

Đề bài - bài 1 trang 94 sgk sinh học 10
Đề bài - bài 1 trang 94 sgk sinh học 10

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin cho mình quaquá trình quang tự dưỡng,sử dụng nguồn cacbon vô cơ là CO2, sử dụng diệp lục a là chính. Nguồn nitơ là nitrogenaza ...

A all (đại từ) có thể được theo sau bởi of + the/this/these/that/those các sở hữu và các danh từ riêng - cách dùng all/both/each + of và cấu trúc chọn lựa
A all (đại từ) có thể được theo sau bởi of + the/this/these/that/those các sở hữu và các danh từ riêng - cách dùng all/both/each + of và cấu trúc chọn lựa

Both (đại từ) + of có thể được dùng tương tự nhưng chỉ ở các hình thức số nhiều. of ở đây thường được bỏ đi đặc biệt all + một danh từ/ đại ...

 Phân giải prôtêin và ứng dụng - quá trình phân giải
Phân giải prôtêin và ứng dụng - quá trình phân giải

Nhiều loại vi sinh vật có khả năng phân giải ngoại bào các pôlisaccarit (tinh bột, xenlulôzơ ...) thành các đường đơn (mônôsaccarit), sau đó các đường đơn ...

Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947
Chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947

* Kết quả:Ta giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực địch, căn cứ địa Việt Bẳc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta an toàn, bộ ...