từ vựng tiếng anh lớp 7 unit 11: travelling in the future

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 7 mới  Quảng cáo

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du lịch trong tương lai

- bullet train (n): tàu cao tốc

- caravan (n): xe nhà lưu động

- crash /kræʃ/ (n): va chạm xe, tai nạn xe

- double decker bus (n): xe buýt 2 tầng

- driverless car (n): xe tự lái

- eco-friendly /'i:kəu 'frendli/ (adj): thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường

- float /fləut/(v): nổi

- flop /flɔp/(v): thất bại

- flying (adj): bay

- flying car (n): xe bay

- fuel /fju:əl/(n): nhiên liệu

- gridlocked /'grɪdlɑːkt/(adj): giao thông kẹt cứng

- high-speed (adj): tốc độ cao

- hover scooter /'hɔvə 'sku:tə/(n): một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

- imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/(a): tưởng tượng

- jet pack (n): ba lô phản lực

- lorry (n): xe tải

- metro /'metrəʊ/(n): xe điện ngầm

- minibus (n): xe buýt nhỏ

- monowheel /'mɔnouwi:l/(n): một loại xe đạp có một bánh

- moped (n): xe gắn máy có bàn đạp

- overpass (n): cầu vượt

- pedal /'pedl/(v,n): đạp, bàn đạp

- pleasant /'pleznt/(a): thoải mái, dễ chịu

- pollution /pə'lu:ʃ(ə)n/(n): ô nhiễm

- safety /'seɪfti/(n): sự an toàn

- scooter (n): xe tay ga

- segway /'segwei/(n): một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

- skytrain /skʌɪ treɪn/(n): tàu trên không trong thành phố

- spaceship (n): phi thuyền

- technology /tek'nɒlədʒi/(n): kỹ thuật

- traffic jam /'træfɪk dʒæm/(n): sự kẹt xe

- truck (n): xe tải

- underwater (adj): dưới nước

- van (n): xe thùng, xe lớn

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài liên quan

 • Grammar Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Read the conversation again. Then choose the correct answers.

 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Cross out the means of transport that DOESN'T go with the verb.

 • A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

 • Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.

 • Getting Started  trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quảng cáo                                                                                              Báo lỗi - Góp ý

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 7 mới  Quảng cáo

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du lịch trong tương lai

- bullet train (n): tàu cao tốc

- caravan (n): xe nhà lưu động

- crash /kræʃ/ (n): va chạm xe, tai nạn xe

- double decker bus (n): xe buýt 2 tầng

- driverless car (n): xe tự lái

- eco-friendly /'i:kəu 'frendli/ (adj): thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường

- float /fləut/(v): nổi

- flop /flɔp/(v): thất bại

- flying (adj): bay

- flying car (n): xe bay

- fuel /fju:əl/(n): nhiên liệu

- gridlocked /'grɪdlɑːkt/(adj): giao thông kẹt cứng

- high-speed (adj): tốc độ cao

- hover scooter /'hɔvə 'sku:tə/(n): một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

- imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/(a): tưởng tượng

- jet pack (n): ba lô phản lực

- lorry (n): xe tải

- metro /'metrəʊ/(n): xe điện ngầm

- minibus (n): xe buýt nhỏ

- monowheel /'mɔnouwi:l/(n): một loại xe đạp có một bánh

- moped (n): xe gắn máy có bàn đạp

- overpass (n): cầu vượt

- pedal /'pedl/(v,n): đạp, bàn đạp

- pleasant /'pleznt/(a): thoải mái, dễ chịu

- pollution /pə'lu:ʃ(ə)n/(n): ô nhiễm

- safety /'seɪfti/(n): sự an toàn

- scooter (n): xe tay ga

- segway /'segwei/(n): một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

- skytrain /skʌɪ treɪn/(n): tàu trên không trong thành phố

- spaceship (n): phi thuyền

- technology /tek'nɒlədʒi/(n): kỹ thuật

- traffic jam /'træfɪk dʒæm/(n): sự kẹt xe

- truck (n): xe tải

- underwater (adj): dưới nước

- van (n): xe thùng, xe lớn

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài liên quan

 • Grammar Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Read the conversation again. Then choose the correct answers.

 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Cross out the means of transport that DOESN'T go with the verb.

 • A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

 • Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.

 • Getting Started  trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quảng cáo                                                                                              Báo lỗi - Góp ý                                                                                                                                                                                                                                                                                    ×

Báo lỗi góp ý                                                             Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com                                                                                                                                                                                             Gửi góp ý Hủy bỏ

Video liên quan