1 phút đọc

2kg50g bằng bao nhiêu kg

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết 2kg 50g bằng bao nhiêu kg?
2kg50g bằng bao nhiêu kg

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

2kg 50g bằng bao nhiêu kg?
        A.                 250kg.                   B.                 2,05kg.                   C.                 20,5kg.                   D.                 20,05kg.

Lời giải của Tự Học 365                2kg 50g = 20,05kg

Video liên quan