Cách đánh dấu chấm than trong word

Quy tắc gõ văn bản trong Word:

-Các dấu chấm câu và dấu ngắt câu (dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu chấm than (!), dấu chấm hỏi (?)) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.

-Các dấu mở ngoặc và dấu mở nháy, gồm các dấu (, [, {, <, ' và ", phải được đặt sát vào kí tự bên trái đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy tương ứng, gồm các dấu ), ], }, >, ' và ", phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

Ngoài ra, còn có quy tắc gõ dấu cách và dấu xuống dòng:

- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống (gõ phím Spacebar) để phân cách.

- Một văn bản thường dùng nhiều đoạn văn bản. Em nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản, chuyển sang đoạn văn bản mới (lưu ý chỉ nhấn phím Enter 1 lần).

* Hiện tại có nhiều phần mềm gõ chữ Việt. Phần mềm gõ chữ Việt đang được sử dụng phổ biến là Unikey.

Một số quy tắc cơ bản khi soạn thảo văn bản Word

1.Phân biệt thế nào là 1 kí tự, 1 từ, 1 câu, 1 dòng và khoảng cách như nào được coi là 1 đoạn

2.Chú ý nguyên tắc tự xuống dòng của Word: Các bạn nên chú ý khi viết đến cuối dòng máy tính sẽ tự động ngắt xuống dòng dưới mà không cẩn sử dụng phímEnter.

3.Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản.

Không sử dụng phím Enter để xuống dòng

Giữa hai từ chỉ sử dụng duy nhất 1 dấu cách (Space)

Quy tắc gõ các dấu ngắt câu

- Các dấu ngắt câu gồm: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi.

- Khi viết các dấu ngắt câu này các bạn lưu ý nó sẽ được viết sát vào từ phía trước nó và theo sau nó là dấu cách.

Quy tắc gõ dấu mở ngoặc, đóng ngoặc kép và đơn

Video liên quan