Cách đổi m sang km bằng Máy tính

Cách đổi Mét sang Kilomet

1 m = 0.001 km

Khoảng cáchd tính bằng kilomet (km) bằng khoảng cách d tính bằng mét (m) chia 1000:

d(m)=d(km) / 1000

Hoặcd(m)=d(km) x 10-3

Ví dụ:

+ Chuyển đổi 30 m sang km:

d(km) = 30 / 1000 = 0.03 km

+ 500 m bằng bao nhiêu km?

d(km) = 500 / 1000 = 0.5 km

Bảng chuyển đổi từ Mét sang ki lô mét Mét (m)Kilomét (km) 1 m0,001 km 2 m0,002 km 3 m0,003 km 4 m0,004 km 5 m0,005 km 6 m0,006 km 7 m0,007 km 8 m0,008 km 9 m0,009 km 10 m0,01 km 20 m0,02 km 30 m0,03 km 40 m0,04 km 50 m0,05 km 60 m0,06 km 70 m0,07 km 80 m0,08 km 90 m0,09 km 100 m0,1 km 1000 m1 km

Xem thêm:

  • Quy đổi từ M sang Mm
  • Quy đổi từ Dặm sang Km

Video liên quan