Cách trích dẫn sách dịch

Hướng dẫn cách trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án tại ueh   đề thi ueh      Xem thêm tại blog: http://renluyentuduy.blogspot.com/2014/11/cach-ghi-trich-nguon-tai-lieu-tham-khao-chuyen-de-mon-hoc.html

Cách trích dẫn sách dịch

ThuyNguyen1385                                                                                                                                                                                    1 year ago

Cách trích dẫn sách dịch

Lê Quang Tấn                                                                                                                                                                                    1 year ago

Cách trích dẫn sách dịch

Nguyen Thoa                                                                                                                                                                                    1 year ago

Cách trích dẫn sách dịch

Hai Le                                                                                          , Student at University of Financial and Marketing                                                                                                                         4 years ago

Cách trích dẫn sách dịch

Khottabite Aleksander                                                                                                                                                                                    4 years ago

Cách trích dẫn sách dịch

Việt Quỳnh Trương                                                                                          , Ban đối ngoại                                                                                             at CHC FTU                                                            5 years ago

Cách trích dẫn sách dịch

Ikeni Trần                                                                                          , Internship                                                                                             at Viet Tinh Anh Joint Stock Company                                                            6 years ago

Cách trích dẫn sách dịch

ThuyNguyen1385 1 year ago ThuyNguyen1385

Cách trích dẫn sách dịch

Lê Quang Tấn 1 year ago Lê Quang Tấn

Cách trích dẫn sách dịch

Nguyen Thoa 1 year ago Nguyen Thoa

Cách trích dẫn sách dịch

Hai Le                                                              , Student at University of Financial and Marketing                                                                                                                       4 years ago Hai Le                                , Student at University of Financial and Marketing

Cách trích dẫn sách dịch

Khottabite Aleksander 4 years ago Khottabite Aleksander

Cách trích dẫn sách dịch

Việt Quỳnh Trương                                                              , Ban đối ngoại                                                                                             at CHC FTU                                                           5 years ago Việt Quỳnh Trương                                , Ban đối ngoại                                                               at CHC FTU

Cách trích dẫn sách dịch

Ikeni Trần                                                              , Internship                                                                                             at Viet Tinh Anh Joint Stock Company                                                           6 years ago Ikeni Trần                                , Internship                                                               at Viet Tinh Anh Joint Stock Company

Hướng dẫn cách trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án tại ueh   đề thi ueh

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHIA VIẸT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số..!I.K.Ịf..Ỉl`B-DHKT-SĐH TP. Hồ ChíMinh, ngà_' 27 tháìlg 02 năn! 2012 THÔNG BÁO V/v Ban hành tài liệu Hướng dẫn cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các khóa luận tốt nghiệp, luận Văn thạc sĩ, luận án tiển sĩ và cảc công trình khoa học' Thực hiện chủ trương nâng czì_o chất lượng dào tạo Sau đạIi học và kết luận của Hiệu tnrởng tại hội thảo nâng cao chât lượng dào tạo thạc sĩ và tiên sĩ tại Trườ_rlg. ngày' 15 'à 22 tháng 12 năm 2011, Trường ban hành t:`i_i liệu Hướng dẫn cách trích dãn 'à lập danh mục tài liệu tham kháo trong Các báo cáo tôt nghiệp, luận Văn thạc Sĩ. luận án tiên sĩ' và các công trình lçlĩoa học. v Ðối Itfợng áp dụng.' Tất cà các giảng viên, sính 'ìẻn, họç viên và nghiên cứu Sinh; tât cả đê Cương nghiên cứu, luận văn, luận án, các báo cảo đê tài nghiên cứu khoa học ương toàn trường. Tlĩàỉ điển! rl1l_rC l1Ỉệì1.' Trong năm 2012 tập trung vào hai đối tượng: giảng *iên. học viên và nghiên cửu sinh D071 7ị kỉềrn Ira qllả trìnlĩ Il1ựcl1iệI1.' 0 Viện Đào tạo Sau dại học: các chuyên đề, khóa luận, luận Văn thạc Sĩ và luận án tiên SĨ. Ơ Phòng QLKH-HTQT: Các đề cương/ dề tài nghiên cứu, giáo trình, báo Cáo khoa học I Tài liệu hưởng dẫn được Viện Ðào tạp Sau đại học bổ sung Cập nhật hàng nám, in án và phát hành sứ dụng trong toàn trường kê từ năxn 2012. Ðề_nghị các khoa đào tạo, phòng, ban liên quan phổ biển tài 'liệu hưởng dẫn này' rộng rãi đên các giảng Vìên, Sinh 'ỈỖn. học viên và nghiên cứu sình biêt đê thực hiện. Trân trọng kính chảo. KT. HIỆU / ỜNG 2HÓ`HlẸlẮ ƯỞNG Nơi nhận:  t*i- ~ỵẢ:l` _V - Ban Giám hiệu: ui / - Khoa đảo tạo; v Các Phòng/Banlviện - l.ưu VT, Viện ĐTSDH p Q ` ` Nguy Trọng Hoài
 2. 2. Ể/ J tị TRU`ÒNG ĐẠI HỌC KINH TÊ TP. HỒ CHỈ MINH ẵ cs Ả ừaờŨwüY0Ư` HƯỚNG DẪN CÁCH TRÍCH DẪN VÀ LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG CÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, LUẬN VÃN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIỀN SĨ, VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Khì thụ'C hiện một để tài nghiên Cứu khoa học và viết Chuyên đề tốt nghiệp đại học, luận Văn thạc SĨ, luận án tiển SĨ, Sình Vìên, học Vìên và nghiên Cứu Sình (Sau đây gọi tắt là học viên) phải thừa nhận việc Sử dụng Các ý tưởng, kết quả nghiên cúu, lý thuyết, số 1ìệu,. .. của những người khác, bất kể Các điều này được công bố dưới hình thức nào: sách, bài báo khoa học, kỷ yểu hội thảo, giáo trình, phím Video, đĩa CD, các trang web,...Việc thừa nhận này là yêu cầu đạo đức cằn phải có của của lnột nhà nghiên cứu, học thuật. Trên thể giới, có nhiều kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu viết khác nhau được áp dụng tại các trường đại học và các tổ chức học thuật đề' thuận tiện cho việc- tra C'ứu tài liệu gốc mà tác giá đã nhắc đến trong bài víểtl của mình. Có 2 Cách thức trich dẫn phổ biến nhất hiện nay là: a) trích dẫn theo tên tác giá-năm xuất bản°Vi dụ, hệ thống Harvard; Và b) hệ thống trich dẫn theo Chữ Số, Ví dụ hệ thống Vancouver. Ngay trong hệ thống Harvard, các tổ chú'c khác nhau cũng có nhiều định dạng khác nhau. Tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, cách thức trích dẫn và lập danh sách các tài liệu đã trích dẫn trong phần Tài liệu tham khảo được áp dụng theo hệ thống Harvard như Sau: I. PHẦN TÔNG QUÁT 1.1 Trích dẫn tài liệu là gì? Trích dẫn tài liệu là một trong những việc rất quan trọng trong các bài viết khoa học, báo cáo nghiên cứu, các luận Văn thạc Sĩ, và luận án tiển Sĩ. Việc làm này thể hiện được sự nghiên cứu, tham khảo Sâu rộng Các kết quả nghiên cứu của những người khác, thừa nhận SỞ hữu tri tuệ của những người đó. Những trích dẫn trong bài cũng là nhũng bằng chúng, CƠ SỞ cho những tranh luận của học viên trong bài viết của mình; minh chúng cho những kết quả, ý tưởng đạt được Của mình là mới hoặc hay hƠn,. . .S0 với những kết quả, ý tưởng của các tài liệu đã thực hiện trước đây. ' Thuật ngữ bài viết trong tài liệu này được Sứ dụng để gọi tắt cho tất cả các bài viết khoa học bao gôm Chuyên đê tôt nghiệp, luận Văn thạc Sĩ, luận án tiên sĩ và các báo cáo khoa học. 2
 3. 3. Những vấn đề, trich dẫn và tài liệu tham kháo trong bài viết phải được ghi nhận trong 2 phần khác nhau: phần nội dung bài và phần cuối bài. Trong phần nội dung bài, nguồn trich dẫnz phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sứ dụng. Nguồn trich dẫn có thể đặt Ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối 1 đoạn văn, một trich dẫn trực tiếp (Vi dụ: bản đồ, Sơ đồ, công thức, hình vẽ, một đoạn nguyên Văn). Trong phần cuối bài, tất cả các của thông tin, tài liệu đã được trich dẫn trong bài phải được tổng hợp thành một danh mục, gọi là danh mục tài liệu tham khảo, phần này được trình bày trước tất cả các phụ lục. Nếu .Sứ dụng thông tín của ngzrởí khác mà không ghi nguồn trích dẫn, thì người viết .s`ẽ mắc' phải một Ỉóí, thông thường được gọi là [ôi đạo văn. 1.2 Danh mục Tài liệu tham khảo là gì? Danh mục tài liệu tham khảo là danh Sách các nguồn tài liệu đã được trich dẫn Sử dụng trong bài viết khoa học. Phần này Cùng cấp thông tin chí tiểt Vể nguồn trich dẫn như: họ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên Sách, tên tạp chi, số xuất bản, số trang đã trich dẫn, nhà xuất bản và nơi Xuất bản. Trình tự và nội dung thông tin Sẽ khác nhau đối với từng loại tài liệu, phải Sử dụng nhất quán trong danh mục. Tài liệu tham kháo bao gồm: Sách, bài báo khoa học, tài liệu hội thảo, tài liệu điều tra, thông tin thống kê, thông tin khoa học, thông tin kinh tế, hình ảnh, bản đồ... đã được đãng tải và công bố dưới mọi dạng thức: bản in, báo Chí, trang web, video, hình ảnh, CD,... mà các tài liệu này người đọc có thể truy tìm để tham kháo, đối chúng. Phải liệt kê đầy đú các tài [ỉệu đã trllL'h dẫn trong bài. Danh mục tài liệu tham khảo được xếp riêng thành hai phần, phần thú' nhất là Tiếng Việt, và phần thức hai là các tiếng nước ngoài. Danh mục tài liệu Tiếng Việt Danh mục tài lỉệuTỉểng nước ngoài (Anh, Ðức, Nga, Pháp, Trung quốc, ) Cách ghi nguồn trích dẫn và lập danh mục tài liệu bằng tiếng Việt theo nguyên tắc giống như tiếng Anh, chí khác nhau cơ bản là hần ho tên tác iả. Il. CÁCH THỦ'C TRÍCH DẪN TÀI LIỆU TRONG PHẢN NỘI DUNG BÀI 2 Nguồn trích dẫn theo hướng dẫn này có nghĩa là thông tin về tên tác giả, năm Xuất bản và thông tin liên quan khác.
 4. 4. Cách thức trich dẫn và ghi danh mục tài liệu tham khảo theo Hệ thống Havard là hệ thống trich theo tên tác giả và năm Xuất bán. Theo hệ thống này thì họ (surname) của tác giả và năm Xuất bản của tài liệu tham khảo sẽ được ghi trong phần bài viết của luận văn, luận án, bài báo,...). Mỗi thông tin được trich dẫn phải được ghi rõ nguồn trich dẫn chính Xác và nhất quán trong toàn bài Viết. 2.1 Các hinh thức trích dẫn: trich dẫn các thông tin, nội dung của các tài liệu trong phần nội dung bài viết có 2 dạng khác nhau: trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Trích dẫn [I'l_l`C [ÍễIỊ7.' Khi tên của tác giá được nêu trong câu/đoạn văn, hoặc trích dẫn nguyên Văn một phần cậu, một Cậu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,...vào bài Viết. Trích dẫn nguyên Văn phải bảo đảm đúng chính Xác từ ngữ, định dạng thông tin của tác giá được trích dẫn. Phần trich dẫn được đặt trong ngoặc kép3i, (tên tác giả, năm Xuất bản và số trang) hoặc trong ngoặc đơn'. Ví dụ: °Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô là phải nhận biết rằng tiêu điểm chinh của nó là Vai trò của các loại giá°` (Gittins, 2006, trang 18). Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng khi viết bài mà bài viết đó có các độc giá là giới Chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã được Xuất banii. Kểt quá nghiên cứu của Nguyễn Văn Hưng (20l0) về sinh kể của người dân sau tái định cư cho thấy..... Nói chung, khi viết bài khoa học để thông tin về học thuật, người viết phải nêu rô nguồn trích dẫn tI`I các công trình đã Xuất bản. Quan điểm này đã được trình bày trong công trình của Cormack (1994). °The key to understanding microeconomics is to realise that its overwhelming focus is on the role of prices (Gittins, 2006, p. 18). Cortnack (1994, pp.32-33) states that `When Writing for a professional readership, Writers invariably make reference to already published WOrkS°. 3 Theo hệ thống Harvard thì trich dẫn trực tiếp được đặt trong ngoặc kép. Nhưng việc Sư dụng ngoặc đơn cũng có thê được và nhiêu trường trên thê giới áp dụng cho dễ nhìn. 4
 5. 5. Research ñndings of Nguyễn Văn Hưng (2010) on the livelihood of people after resetllement showed that ..... .. In general, When writing for a professional publication, it is good practice to make reference to other relevant published Work. This view has been supported in the Work of Cormack (1994). Trích dẫn gián tiếp là việc Sử dụng một cụm từ, ý tưởng, kết quả, hoặc đại ý của một vấn đề đế diễn tả theo ý, cách viết của mình trong bài viết. Đây là cách trích dẫn đu'ợc khuyến khích sử dụng để trích dẫn trong bài. Trường hợp không thể viết lại khác hơn hoặc muốn giữ nguyên Văn của tac giả được trich dẫn thì mới áp dụng Cách trich dẫn tll_l'C tiếp. Khi không nêu tên Cúa tác giá trong câu/đoạn văn viết mà chỉ' S'ú' dụng thông tín/ ý tưỏng thì rên tác giá và năm xuất bản (cảnh nhau dấu phẩy) được đặt trong ngoặc đơn Ó' cuối Câu/đoạn văn. Vi dụ: Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã Xuất bản là một đặc trưng trong việc viết nhũng bài cho đối tu'ợng độc giá là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994). Making reference to published Work appears to be characteristic of Writing for a professional audience (Cormack, 1994). 2.2 Các nguyên tắc trich dẫn Tác giả của các thông tin được trích dẫn trong bài được định nghĩa là cả nhân (một tác giả), tập thể (nhiều tác giả), các cơ quan, tổ chức (chinh phủ, phi chính phủ, liên hiệp quốc, hội/đoàn khoa học, trong nước và ngoài nước). Không ghi học hàm, học vị, cĩịa vị xã hội của tác giả. Tác giả là người Việt Nam, viết bằng tiếng việt: ghi đầy đú họ và tên Cúa tác giá theo đúng trật tZ_r của tiếng I/iệt. Vi dụ: Trần Hồng Nam Phương, Trịnh Thị Vân Hà, Đinh Nguyễn Hoàng Dượng. Tác giá là người nu'ớc ngoài, viết bằng tiếng Anh: ghi họ của tác giá (theo cách viết tiếng Anh của nước ngoài). Vi dụ: tên đầy đủ của tác gia và năm Xuất bản là Hans Opschoor (2005) thì ghi là Opschoor (2005); James Robert Jones (1992) thì ghi là Jones (1992).
 6. 6. Tác giả là các tố chức, không phải là cả nhân hoặc tập thế tác giá: nếu tố chức/co quan đó có tên viết tắt rất phổ biến và nhiều người biết đến thì sử dụng tên viết tắt. Nếu không thì ghi đầy đủ tên CƠ quan/tố chức. Vi dụ: Tống cục thống kê hoặc TCTK; Ngân hàng thể giới hoặc NHTG; Ðại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh hoặc ĐHKT Tp.HCM hoặc UEH; General Statistical Office hoặc GSO; World Bank hoặc WB, United Nations Development Programme hoặc UNDP, lntemational Monetary Fund hoặc IMF. Cách ghi nguôn trich dẫn Vi dụ minh họa Trlrch trực tiêp: Tên tác giả (năm xuât bản, dâu phây, trang). Nêu trich nguyện Văn Tên tác giá (năm xuất bản). Nếu tên tác giả được nêu trực tiêp/ một bộ phận trong câu văn. Một tác giá Trần Thừa (l999, trang 96); TCTK (2010, trang 30-40); Cormack (1994, trang 32-33); UNDP (2009, trang 25) Trần Thừa (l999); Cormack (l994); TCTK (2010), UNDP (2009) Trích giản tiêp." (Tên tác giá, năm xuât bán) (Trần Thừa, 1999); (Cormack, 1994); (TCTK, 2010); (UNDP, 2009) Hai tác giá Ghi tên của hai tác giả, nối với nhau bằng chữ và, hoặc chữ and (tiếng Anh) để nối hai tác giá sau cùn Theo Hoàng Trọng và Chu~ Nguyễn Mộng Ngọc (2008, trang 76) sô lượng mâu thich hợp.. .. (Bellamy and Taylor 1998, p.40) Nhiêu hơn 2 tác giá Chi ghi tên một tác giả và cụm t1`I cộng sự.4, hoặc chữ et al. (tiêng Anh có nghĩa là and others Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự (2009) Nguyễn Văn Thành và cộng sự. (2005) Tác giả có nhiều hơn 1 tài liệu được Levy et al. (199l); (Henderson et al., 1987, p 64 ) xuât bản trong l năm Nếu các tài liệu đó được trich dẫn trong bài, thì ghi thêm ký tự a, b, c đi kèm sau năm. Nghiên  kinh tế trang trại tại Đông Nam Bộ, Đinh Phi Hô (2005a, 2005b, 20050) chi ra răng... In recent studies by Smith (2000a, 2000b, 20000) the issue regarding to... Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (2005a, 2005b) thu nhập binh quân đâu người... 4 Những trường đại học khác nhau sứ dụng chữ viết tắt khác nhau khi có nhiều hơn 2 tác giả: đtg là đông tác giả; ctv là cộng tác viên, t's là c'ộng Sự. 6
 7. 7. Một thông tin trích dẫn từ nhiếu nguốn khác nhau Ghi tên tác giá, năm xuất bán, dấu chấm phẩy; tiếp theo là tên, năm Xuất bản của tác giá khác. Tất cả đặt trong ngoặc đơn. Xếp theo thứ tư năm Xuất bản, Xuất bản trước thì ghi trước) Nhũng nghiến cứu vế sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính Công (Nguyễn Văn Long, 2009; Ngô Thanh Hùng 2010; Lý Thị Thùy Hương; 2011) cho thấy có 4 nhân tố... Recent research (Collins, 1998; Brown, 2001; Davies, 2008) shows that Recent research findings on the use of pesticide in agriculture (0skam et al., 1992; Antle and Capalbo, 1994; Pingali, 1995; Nguyễn Hữu Dũng, 2007) showed that .... .. Trich thông tin từ các chương của m ột tài liệu do nhiếu tác giá cùng hiệu đinh. Ghi trich dẫn là tác' gỉả C`úa C'hương, không phải là người hiệu đlịnh Khi người viết trich dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giá khác (trich dẫn thứ cấp), thì ghi tên tác giá nguyên thủy của tài liệu được trích. Hạn chế tối đa cách trích dẫn này. Ellis (1990, as cited in Cox, 1991) suggests that... Kết qua nghiên cứu của Nguyễn Văn Hùng (2908) trich trong Đào Trọng Hoàng (2009) Vê các yếu tô ánh hưởng đên sinh kế Số liệu của Tổng cục thống kê (2007) trích trong Nguyên Văn Hoàng Thành (2009) cho thây.... Ellis (1990) cited by Cox (1991) suggests that III. LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3.1 Nhũng điếm Chung Tất cả các tài liệu được trích dẫn tro tham khảo với các thông tin Chi tiết ng nội dung bài viết phải có trong danh mục tài [Ỉệu về những tài liệu đó. Hạn chế tối đa ghi trong danh mục những tài liệu đã không được trich dẫn trong nội dung bài viết. Tất cả Các tài liệu tiếng nước ngoài phải được viết nguyên văn, không viết theo kiếu phiên âm. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thế ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Tài liệu của tác giá người nước ngoài đã được chuyến ngì sang tiếng Việt thì sắp vào danh mục tài liệu tiếng Việt. Tác giá là người Việt nhung tàí liệu đzrợc viết bằng tiếng nước ngoài thì [iệt kê tài liệu trong danh mục tiếng nước ngoài (mặc dù đăng bài, hoặc xuất bản tại Việt Nam.
 8. 8. Các tài liệu tiếng Anh, áp dụng 100% theo hệ thống trich dẫn Harvard của Đại học Anglia Ruskin University (Cambride 8L Chelmsford). Đối với tài liệu Tiếng Việt chi có một số Sự khác biệt và bố sung cho phù hợp với cách viết tiếng Việt, là phần họ và tên của tác giả. Đối với các tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác (Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,. . .) học viên tham kháo cách trích dẫn được áp dụng phổ biến tại các cợ sở đào tạo đại học Ở nước đó, hoặc các nguồn hướng dẫn tin cậy khác. Tài liệu do các tố chức thực hiện: ghi tên co quan, tổ chức thực hiện hay ban hành, công bố. Có 2 cách viết khác nhau có thể sử dụng: theo tên đầy đủ hoặc cụm từ viết tắt (đối với các tố chức nhiều người biết đến) tương tự như đã nêu trong phần 2.2. Tất cả các tài liệu tham kháo trong danh mục được Xếp theo nguyên tắc thú' tự vần ABC của tên tác gíá. (Chi dẫn: dùng lệnh Sort trong Microsoft Word để thụ'c hiện). 3.2 Các thông tin chi tiết của một tài liệu đã được trich dẫn trong phần nội dung bài viết phải ghi theo trình tư và định dạng nhất quán. Điếu này, máy tinh có thể hỗ trợ khi Soạn thảo Văn bản bằng phần mếm Microsoft Word. Với Mỉcr0.s0j? Wortl', phiên bản 2010 C'Ó thề, giúp học viên [ập danh mục tàí [Íệu tham khảo tự động, theo định dạng quỉ ước và nhất quán, đối với tùng loại tài [ỉệụ trích dẫn. Học viên Sứ dụng mục References/ Chọn Style. Harvard Anglia 5. Vào mục Manage Sources để nhập thông tín [iên quan. Sau đỏ vào mục Bibliography/ chọn insert. Với phiên bản 2007, học viên cần download thêm style theo thông tin tìm kiếm trên Google như Sau: BỉbWord : Microsoft Word Cìtation and Bibliography styles. 3.2.1 Tài liệu là sách được công bố, ỉn hoặc đãng riêng biệt. Định dạng và trình tự: Tên tác giá hoặc tổ chức (Nguyễn Quang Hưng, Ngân hàng Thế giới,...), (dấu phẩy} Nặm xuất bản, công bố: 1995, 2003, 2010. (dẩu chấm) Tên sách (ỉn nghiêng). (dẩu chấm cuối tên sách) Lần xuất bản (chi ghi mục này nếu không phải Xuất bản lần thứ 1). (dấu chấm) 5 Hệ thống trich dẫn Harvard theo đại học Anglia Ruskin University (Cambride & Chelmsford). Có nhiệu cách trích dân Harvard khác nhau. Tuy nhiện, các việc định dạng không có nhiêu khác biệt giữa các cách trich dẫn Harvard.
 9. 9. Nơi xuất bản (ghi tên thành' phổ, không phải ghi tên quốc gia): (dấu hai chấm) Nhà xuât bản. (dâu châm kêt thúc) Sách l tác giá Trần Thừa, 1999. Kinh tế học vỉ mô. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục. Redman, P., 2006. Good essay Wrỉtỉng.i a s'ocỉal sciences guide. 3rd ed. London: Open University in assoc. With Sage. Tống cục Thống kê, 2010. Niên giám thống kê 2010. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. UNDP,~ 2009. Nhũng ảnh htrỏng kỉnh tế-xã hội của HIV/AIDS đối với những hộ gia đình dẽ bị tôn thưong và tình trạng đói nghèo tại Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuât bản Văn hóa Thông Tin. Sách 2 tác giả: sử dụng chữ và hoặc chữ and để nối tên của 2 tác giá Hoang Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Thống kê úng dụng. Hà Nội: Nhà xuât bản Thông kê. Sách 3 tác giá trở lên: ghi tên của tác giá thứ nhất, và cụm từ cộng .sựg Hoặc et al. cho các động tác giả, tượng tự như trich dân trong phân nội dung bàió. Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự, 2009. Dự báo và phân tích dữliệu. Hà Nội: nhà Xuất bản Thông kê. Grace, B. et al., 1988. A hỈ.s`tOrj/ of the world Princeton, NJ: Princeton University Press. Sách do một hoặc nhiều tác giá hiệu đính: ghi thêm chữ viết tắt ed. (một tác giả) hoặc cds. (nhiêu người hiệu đinh) sau tên của tác giả. Tiêng Việt ghi đây đủ là: hiệu đính (dâu phây) Sau tên của tác giá 6 Cũng có thế liệt kê tất cả tên của các tác giả, nhưng phai nhất quán đối với loại sách này trong danh mục
 10. 10. Max Spoor, N. Heerink and Q. Futian, eds., 2007. Dragons with clay feet? Transition, Sustainable land use, and rural environment in China and Vietnam. Plymouth: Lexington Books, A Division of Rowman & Littleñeld Publishers. Các chương trong một quyển sách hiệu đinh: Tên tác giả, năm của chương được trich dẫn. Tên Chương. Trong: hoặc l_n: Tên của tác giả hiệu đính sách, hiệu đính hoặc ed./cds. Năm xuât bản của sách. Tên sáCh.NƠi xuât bản: Nhà xuât bản. Sô thứ tư của chương (hoặc trang đâu và trang cuối của chương) Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp.44-68. Sniith, J., 1975. A source of inforrnation. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2. Nguyễn Đức Trí, 2009. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB): Cho vay thời lạm phát. Trong: Các tình huông trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Phát triển các tinh huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt nam. Đại học kinh tế Tp. HCM, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế-Đại học Huế. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang: 331-345. Sách dịch sang tiếng Việt Tên tác giả, năm xuất bản sách gốc. Tên sách. Dịch t1`I tiếng (Anh/Pháp,..). Tên của người dịch, năm dịch. Noi xuât bản: Nhà xuât bản Stemer, T., 2002. Công cụ chính sách cho quản bí tài nguyên và mối trưống. Dịch từ tiêng Aĩlh. Ng'llIỜỈ`dịCll Đặng Minh Phương, 2008. Hô Chí minh: Nhà xuât bản Tông hợp Thành phô Hố Chi Minh. Pindyck, 1g.S., D. L. Rubinfeld, 1989. Kỉnh tế học vi mô. Dịch tt`r tiếng Anh. Người dịch Nguyên Ngọc Bích và Đoàn Văn Thăng, 1994. Hà Nội: Nhà xuât bản Khoa học Kỹ Thuật Hà nội. Kant, I., 1785. Fundamental principles of the metaphysic of morals. Translated by T.K. Abbott., 1988. New York: Prometheus Books. 10
 11. 11. Canetti, E., 2001. The voices of Marrakesh.' a record of a visit. Translated from Gerrnan by J .A.Underwood. San Francisco: Arion. Các sách được đăng tải dưới dạng điện tử (Electronic books), tài liệu dạng PDF trong các cơ sở dữ liệu có bảo mật hoặc có sản trên internet: theo trình tự như sách được xuât bản, nhưng thêm thông tin sau: [dạng thức]7 địa chi mạng và [ngày truy cập] Carlsen, J. and Charters, S., eds. 2007. Global wine tourism. [e-book] Wallingford: CABI Pub. Available through: Anglia Ruskin University Library Website <wvvw.libWeb.anglia.ac.uk> [Accessed 9 June 2008]. Bank of England, 2008. Ỉn/latỉon Report [pdf] Available at: <http Zllwww.bankofengland.co.uklpublicationslinÍlationreportlir08nov.pdÍ`> [Accessed 20 April 2009]. 3.2.2 Bài đăng trên các tạp chi khoa học Định dạng và trình tự Tên tác giả, năm. Tựa đề bài báo. Tên tạp chỉ, số Xuất bán, số thứ tư trang của bài báo. Huỳnh Thanh Điền, 2011. Ảnh hưởng vốn Xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp 'đến việc tiêp cận quỹ đât phát triên dự án bât động sán. Tạp cht' Phát triện Kinh tệ, số 251, trang 29-36. Nguyễn Thị Thu Hiến, 2011. Kế toán cống cụ tài chính: Tiếp cận trên quan điếm hệ thông. Tạp cht' Công nghệ Ngân hàng, sô 66, trang 22-27. Karshenas, M., 2001. Agriculture and economic development in Sub-Saharan Africa and Asia. Cambridge Journal of Economics, 25: 315-342. Antle, J.M., P.L. Pingali, , 1994. Pesticides, productivity and farmer health: A Philippine case study. American Journal of Agricultural Economics, 762418-430. Bài đăng trên các bản tin, magazine, có xuất bảng Định dạng và trình tư như bài đăng trên các tạp chi khoa học Nguyễn Đống Phong, Ị0l 1. Vững bước thực hiện sứ mạng và tầm nhin. Bản tin Ðại học Kỉnh tê Thành phó Hồ Chí Minh, số đặc biệt 116, tháng 8-9 và 10, trang 2-5. 7 [dạng thú'c], bao gồm các hình thú'c của bài được đăng: [E-book ], [pdt], [E-jounal], [online] 8 Tài liệu, xuât bản được định nghĩa là có giây phép xuât bản. Các tài liệu`hội nghị, hội thảo mặc dù có in ân phát hành, nhưng nêu không có đặng kỷ xuât bản thì không năm trong nhóm này. ll
 12. 12. Các bài đặng tạp chí được tải dưới dạng điện tử (Electronic Journal) trong các cơ sở dữ liệu có bảo mật hoặc có săn trên intemet: theo trình tư như bài đặng trên tạp chí được in ân xuât bản, nhưng thêm thông tin sau: [dạng thức] <địa chi mạng> và [ngày ttruy cập] Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterbi [e-joumal] 42 (6) Available at: Blackwell Science Synergy database [Accessed 12 June 2005]. Kipper, D., 2008. Japan's new dawn, Popular Science and Technology, [online] Available at: <http:llwWW.popScỈ.corr1lpopscỈ37b144110vgi1/html> [Accessed 22 June 2009]. 3.2.3 Các dạng tài liệu khác Các bài báo đặng trong các ký yểu của các hội nghị, hội thảo, diễn đàn (seniinar, forum), bản tin, magazine, có xuất bàn, ghi theo tứ tt; sau: Tên tác giả, năm. Tên bài báo, tên ký yểu/tên hội nghị/diễn đàn, số thứ tự trang của bài báo trong ký yểu. Địa điếm, thời gian tổ chức. CƠ quan tố chức. Báo cáo của hội nghị: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005. 6th Global forum on reinventing g0vernment.' towards particlpatorj/ and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations. Bài đăng trong báo cáo của hội nghị: Brown, J., 2005. Evaluating Surveys of transparent govemance. In: UNDESA (United Nations Department of Econoniic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government.' towards particlpatorjø and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations. Các bài báo, tham luận trình bày tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn (seniinar, forum) không có xuât bản, ghi theo thử tự Sau: tên tác giả, năm, tên bài báo, tên hội nghị/hội thảoldiên đàn. CƠ quan tô chức, địa điêm và thời gian tô chức Sứ Đình Thành, 2011. Phân tich mối_ quan hệ giữarchi tiêu công và tặng trưởng kinh tê Ở Việt Nam. Hội thặo khoa học. ôn định kinh tệ vĩ mô và phát triện kinh tê, trang 17-33. Đại học Kinh tê Thành phô Hô Chi Minh, tháng 10 năm 2011. 12
 13. 13. Chuyên đề tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ Tên tác giả, năm. Tên luận văn. Bậc học. Tên chính thức của trường Nguyễn Cao Anh, 2011. Dành giá sự hài lòng cúa người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn ti'nh Bên Tre. Luận Văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tê Thành phô Hô Chi Minh. Trần Thanh Toàn, 2009. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ớ tinh Ẹình Ðịnh trong quá trình hội nhập kinh tê quôc tê. Luận án Tiên sĩ. Đại học Kinh tê Thành phô Hô Chi Minh. Lansin, A.O., I997. Micro-economic models for anablzing policy changes in Dutch arable forming. PhD thesis. Agricultural University Wageningen. Các giáo trinh, bài giảng, tài liệu học tập Các giáo trình là tài liệu chính thức đã được thẩm định và sử dụng tại các trường đại học. Tài liệu này cũng một trong những nguốn thường được trích dân. võ Văn Nhị, 2009. Bài tập nguyên lý kế toán. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh. Đoàn Thị, Hồng Vân, 2002. Giáo trình kỹ thuật ngoại thưong. Đại học Kinh tế Thành phô Hô Chí Minh. Các bài giảng và tài liệu tham khảo của giảng viên nếu không phải là tài liệu đang được phát hành phố biển đế sử dụng nội bộ thì không đưa vào danh mục tài liệu tham khảo. Nếu cần phải trich dẫn thì phải copy phần thông tin tham khảo của tài liệu đó, đưa vào phần phụ lục. Trong phẩn nội dung bài, ghi thông tin của nguồn trích dẫn là: Xem phụ lục số... (đánh số theo thứ t1_1' trong phụ lục của bài viết). Các tài liệu lưu hành nội bộ (báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết, ...) Cung cấp các thông tin cơ bản nhất về tài liệu: cơ quan, năm, tên tài liệu,. .. Hội đồng chức danh nhà nược, 2011. Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuân chức danh giáo sư', phó giáo Sư năm 2011. Hà nội, tháng 5 năm 2011. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng quản lý giảng đường và thời khóa 13
 14. 14. biểu, 2011. Thời khóa biểu hệ sau đại học (học lg> đầu-năm 2012). Tháng 9 năm 2011. Anglia Ruskin University, 2007. Using the Cochrane Library. [leailet] August 2007 ed. Cambridge: Anglia Ruskin University. 3.2.4 Các thông tin khác đăng tải trên intemet Các tài liệu trên internet có rất nhiều sự khác biệt về chẩt lượng và mức độ chính Xác. Nói chung là không nên trích dẫn những ý tưởng, nội dung, bài viết mà không rõ về đ`_ia chi mạng, tác giả, tỗ chức, cơ quan đã đăng trên mạng. Định dạng và trình tl_1' 1 Ghi tên tác giả (nêu có), năm (nêu có). Tên của tài liệu tham khảo. Đường dân đê tiêp cận tài liệu: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh, 2010. Báo cáo kết quả thưc hiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng 1000 giám đốc cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Khoá 1- Khoá 15). <http:/lwww.tc.ueh.edu.vn/ ?info=228&mod=5&gpe=62>. [Ngày truy cập: 19 tháng 7 năm 2010]. Võ Đình Phước (2011) Đề Xuất cải' tiến chương trình tiếng AI1h theo hướng lẩy người học làm tTrung tâm, Kỷ yêu hội thảo. <http:/fbnn.ueh.edu.vn/hoi thao 26 10 20ll.htm>. [Ngày truy cập: 5 tháng ll năm 2011]. Anglia Ruskin University. Harvard System of Referencing Guide. [online] Available at: <http:l/libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htIn>. [Accessed 12 August 2011]. 3.2.5 Các tài liệu đăng trên các hìnhthức truyền thông khác: Ngoài 2 định dạng cơ bản của tài liệu là các ẩn phẩm (được in) và dạng điện tử, có nhiều thông tin được trích dẫn dưới nhiều hình thức truyền thông khác như: phim ảnh, đĩa CD, băng video, phát thanh, tI'uyến hinh. Các thông tin trích dẫn từ những định dạng này cần ghi rõ định dạng: [Phim], [CD], [vIDEo], [CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH]. Ghi các thông tin về tác giả, năm sản xuất, ngày giờ phát thanh, phát hinh. . ..và các thông tin khác nhằm tăng thêm độ tin cậy của các thông tin được trích dẫn. 3.2.6 Các tài liệu hạn chể tối đa trong việc sử dụng để trích dẫn Khi Sử dụng bất kỳ tài liệu của những tác giả, tố chức học thuật,. .. đế tham khảo và trích dẫn vào bài viết, phải hạn chế tối đa những tài liệu thiểu các thông tin về mức độ tin cậy 14
 15. 15. sau đây.' Không có tên của tác giả, không có năm xuất bản (đây là hai thông tin cơ bản khi trich dẫn theo hệ thống Harvard), không biết rõ nguồn gốc của tài liệu, không có địa chi và đường dẫn trên internet, trich dẫn thứ cấp (trich qua trich dẫn cúa một tác giá khác). Những thông tin trích từ các tài liệu có những thiếu sót trên được gọi là tài liệu tham khảo đen. Thinh thoảng, danh mục tài liệu tham khảo hoặc trích dẫn trong bài của một tác giả, có một số trường hợp sau đây thể hiện sự thiếu sót thông tin vế năm và nhà Xuất bản: 2005? có lẽ là năm 2005 ca. 2005 vào khoảng năm 2005 199- vào khoảng thập niên 90, thế kỷ 20, nhưng không rõ năm 199? có lẽ là thập niên 1990, thể kỷ 20 n.d. (no date) không biết năm xuất bản s.l. (sine loco) không có noi xuât bản ' - A I A s.n. (sine nomine) nha Xuat ban khong Co ten 3.3 Vi dụ danh mục tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tiếng Việt Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh, Phòng quán lý giảng đường và thời khóa biếu, 201 l. Thởi khóa biếu hệ .s'au đại học (học kỳ đầu-năm 2012). Tháng 9 năm 201 l. Đoàn Thị Hồng vân, 2002. Giáo trình kỹ thuật ngoại thirơng. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Thống kệ úng dụng. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kế. Hội đồng chức danh nhà nước, 2011. Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiệu chuẩn ChZi'C danh giảo Sti; phó giảo .s`ư năm 201 l. Hà nội, tháng 5 năm 20l l. Huỳnh Thanh Ðiền, 201 l. Ánh hưởng vốn xă hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triển dư án bất động sản. Tạp c'hl' Phát triệến Kinh tế, số 25 l, trang 29-36. Nguyễn Cao Anh, 201 l. Đánh giá .sự hải lòng của ngzrởi lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tilnh Bển Tre. Luận Văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đông Phong, 201 l. Vững bu'ớC thực hiện sứ mạng và tầm nhìn. Bán tin Ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt 116, tháng 8-9 và 10, trang 2-5. l5
 16. 16. Nguyễn Thị Thu Hiển, 201 l. Kế toán công cụ tài chinh: Tiếp cận trên quan điểm hệ thống. Tạp chỉ Công nghệ Ngân hàng, số 66, trang 22-27. Stemer, T., 2002. Công cụ chính .sách cho quản lý tài nguyên và môi trưởng. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Đặng Minh Phương, 2008. Hồ Chí minh: Nhà xuất bản Tống hợp Thành phố Hồ Chi Minh. Sử Đình Thành, 201 l. Phân tich mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kính tế Ở Việt Nam. Hội thảo khoa học.` ổn Lĩịnh kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tể, trang 17-33. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2011. Tống cục Thống kê, 2010. Niên giảm thống kê 2010. Hà Nội: Nhà xuất bán Thống kê. Trần Thanh Toàn, 2009. Phát triện doanh nghiệp nho và vừa ớ tlịịnh Bình Ðịnh trong quá trình hội nhập kinh tể quốc tể. Luận án Tiến Sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh. võ Văn Nhị, 2009. Bài tập nguyên lý kế toán. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh. Danh mục tài liệu tiếng Anh Anglia Ruskin University, 2007. Using the Cochrane Library. [leaflet] August 2007 ed. Cambridge: Anglia Ruskin University. Bank of England, 2008. Injlation Report [pdf] Available at: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/inilationreport/ir08nov.pdf> [Accessed 20 April 2009]. Grace, B. et al., 1988. A hiistory of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kant, I., 1785. Fundamental principles of the metaphys'ic ofmorals. Translated by T.K. Abbott., 1988. New York: Prometheus Books. Karshenas, M., 2001. Agriculture and economic development in Sub-Saharan Africa and Asia. Cambridge Journal of Economics, 25: 315-342. Kipper, D., 2008. Japans new dawn, Popular Science and Technology, [online] Available at: <http://www.popsci.com/popsci37bl44ll0vgn/html> [Accessed 22 June 2009]. Lansin, A.O., l997. Micro-economic models for analyzing policy change.s in Dutch arablefarmỉng. PhD thesis. Agricultural University Wageningen. Max Spoor, N. Heerink and Q. Futian, eds., 2007. Dragon.s with Clay feet? Tran.sition, .su.stainable land u.se, and rural environment in China and Vietnam. Plymouth: Lexington Books, A Division of Rowman & Littleñeld Publishers. 16
 17. 17. Redman, P., 2006. Good es.sạy wrỉting.' a .social sciences guide, 3rd ed. London: Open University in assoc. with Sage. Smith, J., 1975. A source of information. ln: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one Way.s to jflnd information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2. UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005. 6th Global forum on reinventing government.'t0wards partiC'ipat0rj/ and tranisparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations. l7

Share Clipboard        Name*        Description          Others can see my Clipboard CancelSave

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách trích dẫn sách dịch