Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Danh sách thôn, xã ĐBKK ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 đã được:

- Bổ sung Danh sách thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

- Điều chỉnh tên thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Lược bỏ danh sách thôn thoát khỏi diện ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, Khu vực I theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Đã có Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Quý Nguyễn

Video liên quan