Đề bài - bài 6 sgk trang 90 hóa học 12 nâng cao.

Viết phương trình phản ứng polime hóa các monome sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

Đề bài

Viết phương trình phản ứng polime hóa các monome sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

a) \(C{H_3} - CH = C{H_2};\)

b) \(C{H_2} = CCl - CH = C{H_2};\)

c) \(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\)và \(C{H_2} = CH - CN;\)

d) \(C{H_2}OH - C{H_2}OH\)và \(m - {C_6}{H_4}{(C{\rm{OOH)}}_2}\)(axit isophtalic).

e) \(N{H_2} - CH(C{H_3}) - {\left[ {C{H_2}} \right]_{10}}COOH\).

Lời giải chi tiết

a), b) là phản ứng trùng hợp;

c) là phản ứng đồng trùng hợp;

d), e) là phản ứng trùng ngưng;

loigiaihay.com