Doanh nghiệp nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Thuế thu nhập doanh nghiệp FDI năm 2024 là bao nhiêu? Để thu hút và quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư nước ngoài, Việt Nam liên tục hoàn thiện thể chế và các chính sách, ưu đãi về tài chính, đặc biệt là chính sách về thuế TNDN. Doanh nghiệp FDI có chịu thuế TNDN không, mức thuế như thế nào và hiện đang có những ưu đãi nào về thuế?

Doanh nghiệp nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024
Quy định thuế TNDN đối với doanh nghiệp FDI.

1. Doanh nghiệp FDI có chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Căn cứ theo Điều 2, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, đối tượng nộp thuế được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài.
 • Các tổ chức được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định: Đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam và ngoài Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam: Nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam và khoản thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam có liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam: Nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam (khoản thu nhập không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú).
 • Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam: Nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp FDI thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Vì vậy, doanh nghiệp FDI thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam. \>> Tham khảo: Các chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN.

2. Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024
Cách tính thuế TNDN doanh nghiệp FDI.

Công thức tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp FDI: Đối với doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN.

Đối với doanh nghiệp không có trích lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ

Thuế TNDN phải nộp (1) = Thu nhập tính thuế (2) x Thuế suất thuế TNDN (3).

Các thành phần trong công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI được xác định như dưới đây.

2.1. Thu nhập tính thuế & thu nhập chịu thuế

Thu nhập tính thuế (2) = Thu nhập chịu thuế (4) – Thu nhập miễn thuế (5) + Các khoản lỗ được kết chuyển (6).

Thu nhập chịu thuế (4): Bao gồm tất cả các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cộng thêm các khoản thu nhập khác:

Thu nhập chịu thuế (4) = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

\>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xác định căn cứ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC. Việc xác định mức thuế suất còn phụ thuộc vào ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì khi xác định thuế suất, doanh nghiệp phải tách riêng và tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với mức thuế suất tương ứng.

3. Ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp FDI

Các doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi về mức thuế suất thuế TNDN nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

3.1. Mức thuế suất ưu đãi

Theo Điều 19, Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp FDI được hưởng thuế suất ưu đãi như sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập được hưởng mức ưu đãi về thuế là 10% trong suốt thời gian hoạt động.
 • Thu nhập từ hoạt động thực hiện dự án đầu tư mới tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng mức thuế suất 17% trong 10 năm.
 • Thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng mức thuế suất 15%.
 • Doanh nghiệp là Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô: Áp dụng mức thuế suất 17%.

3.2. Miễn giảm thuế TNDN

Căn cứ theo Điều 20, Thông tư 78/2014/TT-BTC, một số doanh nghiệp FDI sẽ được áp dụng mức miễn thuế TNDN, cụ thể như sau: Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 09 năm kế tiếp đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp phát sinh từ đầu tư dự án mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa và thực hiện tại khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.