During all this time là gì

Những đáp án khác nhau thế nào vậy thầy và câu này nghĩa là gì vậy thầy?

I believed  that she would come.
(A) right now
(B) immediately
(C) during the whole time
(D) right away

Đáp án là (C)during the whole time. Nó có nghĩa là trong suốt thời gian đó.

I believed during the whole time that she would come.
= Tôi đã tin trong suốt thời gian đó là cô ấy sẽ đến.

Không chọn right now vì nó nghĩa là ngay bây giờ, mà câu này lại nói về quá khứ.

Không chọnimmediatelyvà right away vì chúng đều có nghĩa là ngay lập tức. Chỉ dùng khi nói là làm gì đó ngay lúc này (hiện tại) hoặc nếu là trong quá khứ thì phải nói ngay lập tức trước / sau lúc nào đó. Ví dụ:

When he told me the story, I believed him right away.
= Khi anh ấy kể tôi câu chuyện, tôi đã tin ngay lập tức.
(tin ngay sau khi kể chuyện)

Video liên quan