i sho dig it like a po bigot with no spigot là gì - Nghĩa của từ i sho dig it like a po bigot with no spigot

i sho dig it like a po bigot with no spigot có nghĩa là

Tôi hiểu Hoàn toàn.

Thí dụ

Người đàn ông 1: ... Và đó là làm thế nào nữ trở nên khiêu dâm.
Người đàn ông 2: Tôi đã đào nó như một kẻ ác không có spigot!