Run sb down là gì


 • Pick sb up:đón ai đó
 • Pick sth up:lượm cái gì đó lên
 • Put sb down:hạ thấp ai đó
 • Put sb off:làm ai đó mất hứng, không vui
 • Put sth off:trì hoãn việc gì đó
 • Put sth on:mặc cái gì đó vào
 • Put sth away:cất cái gì đó đi
 • Put up with sb/ sth:chịu đựng ai đó/ cái gì đó
 • Run into sth/ sb:vô tình gặp được cái gì / ai đó
 • Run out of sth:hết cái gì đó
 • Set b up:gài tội ai đó
 • Set up sth:thiết lập, thành lập cái gì đó
 • Settle down:ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
 • Show off:khoe khoang
 • Show up:xuất hiện
 • Slow down:chậm lại
 • Speed up:tăng tốc
 • Stand for:viết tắt cho chữ gì đó
 • Take away (take sth away from sb):lấy đi cái gì đó của ai đó
 • Take off:cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
 • Take sth off:cởi cái gì đó
 • Take up:bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
 • Talk sb in to s.th:dụ ai làm cái gì đó
 • Tell sb off:la rầy ai đó
 • Turn around:quay đầu lại
 • Turn down:vặn nhỏ lại
 • Turn off:tắt
 • Turn on:mở
 • Turn sth/sb down:từ chối cái gì/ai đó
 • Turn up:vặn lớn lên
 • Wake up:(tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy
 • Warm up:khởi động
 • Wear out:mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn)
 • Work out:tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
 • Work sth out:suy ra được cái gì đó

Video liên quan