Chủ đề: X��y

Có 2 bài viết

Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 44 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Để tìm \(f(a)\): Từ hoành độ \(x=a\) ta vẽ đường vuông góc với \(Ox\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu thì từ điểm đó vẽ đường vuông góc ...

Lý thuyết: chủ nghĩa duy vật lịch sử
Lý thuyết: chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật ...