Trường hợp nào sau đây Cl có số oxi hóa cao nhất


- Khí màu vàng lục, mùi xốc, độc;

- Nặng gấp 2,5 lần không khí;

- Tan trong nước;

- Dung dịch Cl2 có màu vàng nhạt;

- Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

II. Tính chất hóa học

- Trong hợp chất với F hoặc O, Cl có số oxi hóa dương (+1, +3, +5, +7);

- Trong hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hóa là -1.

- Có khuynh hướng nhận 1e để thành ion Cl¯

- Vì vậy, tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh

1. Tác dụng với kim loại

- Clo phản ứng với hầu hết các kim loại trừ Au và Pt → muối halogenua. Các phản ứng thường xảy ra ở nhiệt độ cao. Muối thu được thường ứng với mức hóa trị cao của kim loại.

                     

- Tốc độ phản ứng nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

- Na nóng chảy cháy trong khí Cl2 với ngọn lửa màu sáng chói tạo ra NaCl:

  

– Cu tác dụng với Cl2

– Fe tác dụng với Cl2 tạo khói màu nâu là FeCl3 

2. Tác dụng với hyđro

           

- Cl2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 và kim loại

3. Tác dụng với nước

- Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

- HClO là axit yếu nhưng có tính oxi hóa mạnh nên nước Cl2 có tính tẩy màu.

III. Trạng thái thiên nhiên

- Cl2 có 2 đồng vị bền:  và 

- Ở dạng hợp chất: chủ yếu là NaCl, cacnalit KCl.MgCl2.6H2O, HCl có trong dịch vị dạ dày người và động vật

IV. Điều chế

1. Điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm

- Để giữ HCl và hơi nước.

2. Sản xuất Cl2 trong công nghiệp

- Điện phân dung dịch NaCl

V. Ứng dụng

- Dùng diệt trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng sợi, vải, giấy

- Sản xuất các hợp chất hữu cơ

- Dùng sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng như nước Javen, clorua vôi, HCl, KClO3

Số oxi hoá của nguyên tố clo trong các hợp chất của dãy nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần ?


A.

HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4

B.

HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HCl.

C.

HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HCl.

D.

HClO2, HCl, HClO3, HClO, HClO4

Số oxi hóa của clo ở hợp chất nào sau đây có số oxi hóa +5 ?


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hợp chất nào sau đây C có số oxi hóa cao nhất?

A. Al4C3.

B. CH4.

C. CO2.

D. CO.

Chọn C

Trong CO2, nguyên tố C có số oxi hóa cao nhất (+4).

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Số oxi hóa của clo ở hợp chất nào sau đây có số oxi hóa +5 ?


A.

B.

C.

D.

1) Xác định số oxi hóa của các chất trong các đơn chất, hợp chất và ion sau:

Cl2, HCl, K2MnO4, NxOy, ClO4-, Fe3+, CH2=CH2, H2SO4, Na2Cr2O7, CH3COOC

Số oxi hóa của clo ở hợp chất nào sau đây có số oxi hóa +5 ?

A. KClO3

B. NaClO

C. HClO4

D. HClO

Hợp chất nào sau đây C có số oxi hóa cao nhất?

A.  Al 4 C 3 .

B.  CH 4 .

C.  CO 2 .

D. CO.

Silic thể hiện số oxi hóa cao nhất trong hợp chất nào sau đây?

A. SiO2

B. Mg2Si

C. SiO

D. SiH4

Hợp chất M tạo bởi hai nguyên tố X và Y trong đó X, Y có số oxi hóa cao nhất trong các oxit là +nO, +mO và có số oxi hóa âm trong các hợp chất với hiđro là n­H, mH và thoả mãn điều kiện : 

Biết X có số oxi hoá cao nhất trong M, công thức phân tử của M là công thức nào sau đây ?

A. XY2.

B. X2Y.

C.  XY.

D. X2Y3.

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

A. CrO

B. Cr2O3

C. NaCrO2

D. Na2CrO4

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2.

B. Na2CrO4.

C. Cr2O3.

D. CrO.

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2.

B. Na2CrO4.

C. Cr2O3.

D. CrO.