What story are you reading now nghĩa là gì

Unit 8: What Are You Reading?

Unit 7: How Do You Learn English?

Lesson 1 Unit 8:

a) Hi, Peter. Lets play chess.

Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.

I cant. Im reading.

Mình không thể. Mình đang đọc.

b) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

Im reading a story about Halloween.

Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.

c) Is it a ghost story?

Nó là một câu truyện ma phải không?

Yes. Very scary

Đúng rồi. Thật đáng sợ.

d) Is it a ghost?

Nó là con ma phải không?

Oh, no!

Ồ, không!

Unit 8: What Are You Reading?

Unit 8: What Are You Reading?

2.Chỉ và đọc

a) What arè you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

Im reading The Fox and the Crow.

Mình đang đọc Cáo và Quạ.

b) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

Im reading The story of Mai An Tiem.

Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.

c) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

Im reading Aladdin and the Magic Lamp

Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.

d) What are you reading?

Bạn đong đọc gì thế?

Im reading Snow White and the Seven Dwarfs.

Mình đang đọc Bgch Tuyết và bảy chú lùn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

Bạn có đọc sách vào thời gion rảnh không?

Yes, / No,

Có, / Không,

What are you reading now?

Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?

Im reading

Tôi đang đọc

Whats your favourite book/story?

Quyển sách/truyện yêu thích của bạn là gì?

Its

4. Nghe và đánh dấu chọnA-la-ddinvà cây đèn thầnCáo và QuạTruyện về Mai An TiêmBạch Tuyết và 1 bảy chú lùnNamMai

Linda

Tom

Audio scrip

1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time? Nam: I like reading stories.

Tony: What are you reading at the moment? Nam: Im reading The Fox and the Crow.

2Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

Mai: Im going to stay at home and finish my book.

Tony: What are you reading?

Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

3.Tony: Hi, Linda. What are you reading?

Linda: Im reading my favourite book againễ Tony: Whats the name of the book?

Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

Tony: Why are you reading it again?

Linda: Because its so interesting!

4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?

Tom: The story of Mai An Tiem.

Tony: Do you like it?

Tom: Yes, I think its my favourite story.

5. Đọc và hoàn thành

(l)free (2) reading (3) Snow (4) Seven (5) like Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.

Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?

Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?

Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn. Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?

Quan: Một câu truyện về Halloween.

6. Chúng ta cùng chơi

The Guessing Game (Trò chơi đoán)

Its a Vietnamese story. Nó là một câu truyện người Việt.

Its a fairy tale. Nó là một truyện cổ tích.

The main character is a girl. Nhân vật chính là một cô gái.

Its The Story is Tam and Cam! Đó là Truyện về Tấm và Cóm!

Lesson 2 Unit 8:

What are you reading, Quan? Bạn đang đọc gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you reading, Quan? Bợn đang đọc gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

b) Whos the main character?

A boy Aladdin.

c) Whats he like?

I think hes generous.

d) May I borrow the book?

Có thể cho tôi mượn quyển sách không?

Yes. You can have it when I finish it

Vâng.Bạn có thể có nó khi tôi hoàn tốt.

2. Chỉ và đọc

a) Whats An Tiem like?

Hes hard-working.

b) Whats Snow White like?

Shes kind.

c) Whats The Fox like?

Its clever.

d) Whats Tam like?

Shes gentle.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về quyển sách/truyện bạn yêu thích.

Do you like fairy tales/comic books/short stories?

Bạn có thích những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngấn không? Yes,/No

Có/Không

What book/story are you reading?

Quyển sách/truyện bợn đang đọc là gì?

Im reading Tôi đang đọc

Whats the main character like? Nhân vật chính thế nào?

Hes/Shes

Do you like him/her?

Yes,/No

4. Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống

1. Tấm trong truyện Tấm và Cám thế nào? Shes gentle/kind.

Cô ấy dịu dàng/tốt bụng.

2. Doraemon thế nào?

Hes clever.

Cậu ây thông minh.

3. Bảy chú lùn thế nào?

Theyre hard-working and kind.

Họ chăm chỉ và tốt bụngẾ

4. An Tiêm thế nào?

Hes clever and hard-working/generous.

Cậu ấy thông minh và chăm chỉ/hào phóng.

Audio script

5. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tom and Com.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

6. Linda: Whats Tam like?

Hoa: Shes kind.

Linda: Whats your favourite book, Phong?

Phong: Its Doraemon.

Linda: Whats Doraemon like?

Phong: Hes clever.

7. Linda: Do you like fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I do. Im reading Snow White and the Seven Dwarfs now. Linda: What are the dwarfs like?

Mai: Theyre short and hard-working.

8. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I like it very much.

Linda: Why do you like it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man

5. Điền số vào những câu theo thứ tự đúng

1. Minhs my classmate.

Minh là bạn cùng lớp của tôi.

2. She likes reading fairy tales in her free time.

Cô ây thích dọc truyện cổ tích vào thời gian rành.

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

Truyện cổ tích yêu thích của cô ây là Câu chuyện Tấm và Cám.

4.Its a Vietnamese story about two girls.

Nó là một truyện củo người Việt về hoi cô gái.

5. Their names are Tam and Cam.

Tên của họ là Tâm và Cóm.

6. Chúng ta cùng hát

Snow White and Aladdin

Theres a girl whos so gentle,

So gentle and so kind.

Snow White is her name.

Yes, Snow White is her name.

Theres a girl whos so gentle,

So gentle and so kindắ Snow White is her name.

Yes, Snow White is her name.

Theres a boy whos so clever,

So clever and so bright.

Aladdin is his name.

Yes, Aladdin is his name.

Bạch Tuyết và A-la-đỉn

Có một cô gái mà rất dịu dàng,

Rất dịu dàng và rất tốt bụng.

Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy. Có một cô gái mà rất dịu dàng,

Rất dịu dàng và rât tốt bụng.Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy. Có một chàng trai mà rât thông minh, Rất thông minh và rất lanh lợi. A-la-đin là tên của cậu ấy.

Vâng, A-la-đin là tên của cậu ấy.

Lesson 3 Unit 8:

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều.

1. Nghe và lặp lại

What are you reading?

Im reading The Fox and the Crow.

Whats Snow White like?

Shes kind.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1. a What are you reading? Bạn đang đọc gì thế?

Im reading The Fox and the Crow. Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

2. b Whats she reading? Cô ấy đang đọc gì thế?

Shes reading a funny story.

Cô ay đang đọc một câu truyện vui/cười.

3. a Whats An Tiem like? An Tiêm thế nào?

Hes hard-working. Cậu ấy chăm chỉ.

4. b Whats Aladdin like? A-lo-đin thế nào?

Hes clever. Cậu ấy thông minh.

3. Chúng ta cùng ca hát

What are you reading? Bạn đang đọc gì?

What are you reading? Bợn đang đọc gì?

Im reading the Aladdin story. Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

Whats Aladdin like? A-la-din thế nào?

Whats he like? Cậu ây thế nào?

Hes clever and hes kind.

Cậu ây thông mình và cậu ốy tốt bụng.

What are you reading? Bạn đang đọc gì?

Im reading the Cinderella story.

Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

Whats Cinderella like? Cô bé Lọ Lem thế nào?

Whats she like? Cô ởy thế nào?

Shes beautiful and shes kind.

Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

4. Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N)

Tom thích đọc.Vào những ngày Chủ nhột, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhạt Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

Unit 8: What Are You Reading?

1. Y  Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.

2.N  Thám tử Conan là một truyện của Mã-lai-xi-a.

3.Y  Nhân vạt chính là Jimmy Kudo.

4.N  Jimmy Kudo là một người cảnh sát.

5.Y  Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.

5. Viết về quyển sách yêu thích của em

I like reading fairy tales in my free time.

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

The main character is An Tiem.

I like him very much because he is clever and hard-working.

Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

Nhớn vật chính là An Tiêm.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

6.Dự án

Phỏng vốn ba bạn học về nhửng quyển sách và nhân vột yêu thích

của họắ

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể

  • hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • đọc và gạch dưới những đoạn vởn về những quyển sách yêu thích.
  • viết về quyển sách yêu thích của mình.

Thảo luận cho bài: Unit 8: What Are You Reading?

Bài viết cùng chuyên mục

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới

Review 2 Tiếng Anh 5 mới

Unit 14: What Happened In The Story?

Video liên quan