Cách tìm kiếm trên iPhone

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định

Bạn có thể sử dụng thanh địa chỉ làm hộp tìm kiếm. Hộp này tự động sử dụng Google, nhưng bạn cũng có thể đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác.

Nếu bạn nhận thấy những thay đổi không mong muốn trong công cụ tìm kiếm, có thể máy tính của bạn đã bị phần mềm độc hại xâm nhập. Tìm hiểu cách xóa phần mềm độc hại.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome
Chrome

.

  1. Nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm
và sau đó

biểu tượng Cài đặt

Cài đặt

.

  1. Nhấn vào Công cụ tìm kiếm.
  2. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng.

Các công cụ tìm kiếm mà bạn đã truy cập và sử dụng gần đây có thể được thêm làm tùy chọn cho công cụ mặc định của bạn.

Sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định

Vị trí của bạn được sử dụng cho các tìm kiếm trong thanh địa chỉ và trên Google khi Google là công cụ tìm kiếm mặc định. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ thông tin vị trí của bạn.

Để ngừng sử dụng vị trí của bạn trong các hoạt động tìm kiếm, hãy tắt quyền truy cập của Chrome vào thông tin vị trí của bạn bằng cách thực hiện như sau:

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
  2. Tìm và nhấn vào Chrome.
  3. Nhấn vào Vị trí
và sau đó

Không.                  iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm