Chương trình đạo tạo ngành hán nôm văn học năm 2024

TT

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

2

Ngoại ngữ

ENGL

4

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

II

Khối kiến thức cơ sở 15

Bắt buộc 9

4

Ngôn ngữ và văn học

PHIL 701

3

45

5

Lịch sử văn hoá - tư tưởng phương Đông

Hoặc:

Tam giáo và ảnh hưởng của tam giáo trong đời sống văn hoá người Việt

PHIL 702A

PHIL 702B

3

45

6

Văn bản học Hán Nôm

PHIL 799

3

45

Tự chọn 6/9

7

Ngữ nghĩa học đại cương và một số vấn đề ngữ nghĩa học trong tiếng Việt

PHIL 781

3

45

8

Văn bản kinh điển Nho gia tiên Tần

PHIL 7001

3

45

9

Văn bản Hán văn Việt Nam: đặc điểm và phương pháp minh giải.

PHIL 7002

3

45

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

Bắt buộc 12

10

Ngữ nghĩa học và vấn đề tổ chức minh giải văn bản Hán Nôm trong nhà trường

PHIL 7003

3

45

11

Vấn đề phiên âm và khảo đính văn bản Nôm

PHIL 7004

3

45

12

Văn bản “Bách gia chư tử”

PHIL 7005

3

45

13

Văn bản thơ ca Trung Hoa: Hình thức, thể loại và minh giải văn bản

PHIL 7006

3

45

Tự chọn 9/30

14

Văn bản Lịch đại danh gia Trung Hoa

PHIL 7007

3

45

15

Văn tự - Âm vận - Huấn hỗ học

PHIL 7008

3

45

16

Các loại văn bản thường dùng ở Việt Nam thời trung đại

PHIL 7009

3

45

17

Khoa cử chữ Hán ở Việt Nam

PHIL 7010

3

45

18

Tiếng Việt lịch sử và từ Hán Việt

PHIL 7011

3

45

19

Văn khắc Hán Nôm Việt Nam (Bi kí)

PHIL 7012

3

45

20

Từ Chương học, Thư mục học và Từ điển Hán Nôm

PHIL 7013

3

45

21

Tiếp xúc giao lưu ngôn ngữ văn hoá Việt Hán: những thành quả nổi bật

PHIL 7014

3

45

22

Ngữ văn học trên cơ sở di sản Hán Nôm

PHIL 7015

3

45

23

Tổng quan ngữ pháp Hán ngữ cổ đại

PHIL 7016

3

45

IV

Luận văn tốt nghiệp

10