Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng 8 và Cách mạng tháng 10 Nga

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có sự giống nhau về


        A.                 Hình thức chính quyền.                   B.                 Khuynh hướng phát triển.                   C.                 Lực lượng tham gia.                     D.                 Nhiệm vụ chủ yếu.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nag có sự giống nhau về khuynh hướng phát triển, đều thực hiện với mục tiêu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chọn: B

Video liên quan