F1 tạp giao là gì

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Ở một loài thực vật A- qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a- qui định hoa trắng. Lai 2 cây bố mẹ đều hoa đỏ với nhau thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tạp giao F2 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng. Kiểu gen của hai cây bố mẹ là
        A.                 Aa x aa.                   B.                 AA x AA.                   C.                 AA x Aa.                   D.                 Aa x Aa.

Lời giải của Tự Học 365                Lời giải chi tiết

Bố mẹ đều hoa đỏ mà thu được F1 toàn hoa đỏ:

P: AA x AA hoặc AA x Aa.  Loại C,D.

TH1: P: AA x AA  F1: AA. Cho F1 tạp giao  F2: 100% AA(đỏ).  Loại A.

TH1: P: AA x Aa  F1: 1AA : 1Aa. Cho F1 tạp giao  F2:15 đỏ: 1 trắng.  Chọn đáp án B.

Lưu ý: Cho F1 tạp giao là cho lần lượt từng cá thể của F1 lai với nhau

Video liên quan