Hướng dẫn dùng lower. python


Hàm ljust() trong Python

Hàm lstrip() trong Python


Hàm lower() trong Python chuyển đối tất cả chữ hoa trong chuỗi sang kiểu chữ thường.


Nội dung chính

  • Cú pháp
  • Ví dụ hàm lower() trong Python

Cú pháp

Cú pháp của lower() trong Python:

str.lower()Ví dụ hàm lower() trong Python

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm lower() trong Python.

str1 = "Vi Du Ham lower() Trong Python";
print (str1.lower())

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Output:

vi du ham lower() trong python


Hàm ljust() trong Python

Hàm lstrip() trong Python


Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Lower() trong Python. Bạn sẽ học được cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong python bằng Lower() sau bài học này.

Phương thức Lower() trong Python là gì

Lower() trong Python là phương thức dùng để chuyển chữ hoa thành chữ thường trong chuỗi python.
Chúng ta sử dụng Lower() trong python để chuyển tất cả chữ hoa trong chuỗi thành chữ thường và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

Cú pháp Phương thức Lower() trong Python

str.lower()

Trong đó:

  • str là chuỗi ký tự cần chuyển chữ hoa thành chữ thường
  • lower() là tên phương thức

Chương trình mẫu sử dụng Phương thức Lower() trong Python

print("Hello".lower())

print("APPLE".lower())

Kết quả

hello
apple

Bạn cũng có thể sử dụng Lower() trong Python để chuyển chữ hoa thành chữ thường với cả các chuỗi chứa ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello".lower())


print("XIN CHÀO".lower())

Bằng cách sử dụng phương thức Lower() trong Python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Lưu ý khi sử dụng Phương thức Lower() trong Python

Khi chúng ta sử dụng Lower() trong Python thì phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="XIN CHÀO VIỆT NAM"
str_new= str.lower()

print("chuỗi cũ : ",str);
print("chuỗi mới : ",str_new)

Kết quả

chuỗi cũ :  XIN CHÀO VIỆT NAM
chuỗi mới : xin chào việt nam

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức Lower() trong Python.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả của phương thức Lower() trong Python, hãy nhớ gán giá trị cho biến để tái sử dụng nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Lower() trong Python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại <a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creativecommons</a>&nbsp;và <a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" class="dmca-badge">DMCA</a><script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js">

Bài viết liên quan

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
Hướng dẫn dùng lower. python

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.