Cách đổi dưới mail Outlook

Tạo chữ ký email mà bạn có thể tự động thêm vào tất cả các thư đi hoặc thêm vào những thư cụ thể theo cách thủ công.

Tạo chữ ký email

Đăng nhập vào Outlook.com và chọnCài đặt

Thiết đặt

> Xem tất cả cài đặt Outlook trên đầu trang.

Chọn thư >soạn và trả lời.

Bên dưới mục Chữ ký email, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.

Lưu ý:Mỗi tài khoản chỉ có một chữ ký.

Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện ở cuối tất cả thư email mới mà bạn soạn, hãy chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư mới mà tôi soạn.

Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện trên thư mà bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời.

Nếu bạn không chọn các tùy chọn này thì bạn có thể thêm chữ ký của mình vào thư được chọn theo cách thủ công. Để biết chi tiết, hãy xem mục Thêm chữ ký của bạn vào thư mới theo cách thủ công.

Chọn Lưu khi bạn đã xong.

Lưu ý:Bạn luôn có thể quay lại trang Soạn thảo và trả lời, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm tự động thêm chữ ký của bạn.

Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tự động thêm chữ ký vào mọi thư gửi đi, bạn có thể thêm chữ ký sau khi viết một thư email.

Đi đến hộp thư của bạn và chọn Thư mới.

Nhập thư của bạn, rồi chọn

Xem thêm hành động

> Chèn chữ ký ở cuối ngăn soạn.

Khi thư email của bạn đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Nút Diễn đàn Cộng đồng
Nút Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ