1 phút đọc

Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Danh sách thôn, xã ĐBKK ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 đã được: - Bổ sung Danh sách thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019. - Điều chỉnh t
Danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn năm 2019
danh sách thôn đặc biệt khó khăn

Danh sách thôn, xã ĐBKK ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 đã được:

- Bổ sung Danh sách thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

- Điều chỉnh tên thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Lược bỏ danh sách thôn thoát khỏi diện ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, Khu vực I theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Đã có Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Quý Nguyễn

Video liên quan