Đồ án kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. Để đạt điểm cao bài Báo cáo thực tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài mẫu báo cáo thực tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 7 Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT BÌNH MINH

LỜI MỞ ĐẦU (Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững, tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm hạ thấp chi phí cá biệt so với chi phí xã hội, để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với các nhà sản xuất là phải nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp mình. Để có thể biết được một doanh nghiệp có khả năng phát triển hay không cần thông qua các con số về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Những thông tin này chỉ có kế toán mới thu thập, tổng hợp và cung cấp được và đó cũng là cơ sở để cơ quan thuế, các đối tác làm ăn và các tổ chức tài chính xem xét làm việc và hợp tác.

Việc tổ chức hạch toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng trong đó công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán bởi nó cho ta biết sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ như thế nào. Chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà doanh nghiệp đạt được. Những thông tin từ đây giúp cho các nhà quản trị đưa ra đối sách phù hợp. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

Qua thời gian thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty hóa chất Bình Minh em đã hiểu sâu hơn về công tác kế toán như thế nào và tầm quan trọng của nó. Từ kiến thức em đã được học và thực tế tìm hiểu em đã chọn đề tài: “Công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty hóa chất Bình Minh” làm khóa luận tốt nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty hóa chất Bình Minh để thấy được những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh trong năm 2011.

Khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính: Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

 • Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.
 • Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.

Trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận, em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các cán bộ và nhân viên Phòng kế toán của Công ty và thầy giáo – Thạc sĩ Phạm Văn Tưởng. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn hạn chế cùng với thời gian thực tế chưa nhiều nên luận văn của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,  CHI  PHÍ  VÀ  XÁC  ĐỊNH  KẾT  QUẢ  KINH  DOANH  TRONG DOANH NGHIỆP        

 • 1.1. Một vài nét về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.     
 • 1.1.1. Doanh thu.
 • 1.1.2. Chi phí.     
 • 1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh.
 • 1.2. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.       
 • 1.2.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.      
 • 1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.       
 • 1.3. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
 • doanh trong doanh nghiệp.    
 • 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.       
 • 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu     
 • 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán.     
 • 1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng.      
 • 1.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp      
 • 1.3.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính.
 • 1.3.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.    
 • 1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.       

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT BÌNH MINH ( Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh) 

 • 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.     
 • 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh. .
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.
 • 2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.        
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.
 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.       
 • 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu     
 • 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán.      
 • 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng.      
 • 2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp      
 • 2.2.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính.  
 • 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.       

CHƯƠNG  3.  MỘT  SỐ  Ý  KIẾN  NHẰM  HOÀN  THIỆN  CÔNG  TÁC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT BÌNH MINH        

 • 3.1. Nhận xét chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.
 • 3.1.1. Ưu điểm.   
 • 3.1.2. Tồn tại cần khắc phục. 
 • 3.2.  Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.    
 • 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh. 
 • 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần hóa chất Bình Minh.        
 • KẾT LUẬN         
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO      

DOWNLOAD FILE

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Giá Rẻ

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 2

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI PHƯƠNG AN

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP (Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)   

 • 1.1.Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.    
 • 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản về doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.    
 • 1.1.1.1.Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu.       
 • 1.1.1.2.Khái niệm về chi phí. 
 • 1.1.1.3.Khái niệm kết quả kinh doanh.      
 • 1.1.2. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp.       
 • 1.1.2.1. Các phương thức bán hàng.
 • 1.1.2.2. Các phương thức thanh toán.       
 • 1.2.Tổ chức kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • 1.2.1.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 1.2.2. Chứng từ sử dụng.        
 • 1.2.3. Tài khoản sử dụng.
 • 1.2.3.1. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu và thu nhập khác.
 • 1.3.2. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán chi phí.    
 • 1.2.3.3. TK sử dụng trong hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh.       
 • 1.2.4.Kế toán chi tiết trong hạch toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.       
 • 1.2.4.1.TK chi tiết trong kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ
 • 1.2.5. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và doanh thu tiêu thụ nội bộ.       
 • 1.2.5.2. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính        
 • 1.2.5.3.Kế toán tổng hợp doanh thu và thu nhập khác.
 • 1.2.5.2.Kế toán tổng hợp chi phí     
 • 1.2.5.3. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh.        
 • 1.2.6. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI PHƯƠNG AN

 • 2.1.Khái quát chung về công ty VẬN TẢI Phương An
 • 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty VẬN TẢI Phương An       
 • 2.1.2. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VẬN TẢI Phương An
 • 2.2.Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty VẬN TẢI Phương An.
 • 2.2.2.Chính sách và phương pháp kế toán của công ty VẬN TẢI Phương An.
 • 2.2.2.1. Hình thức kế toán      
 • 2.2.2.2.Sổ kế toán sử dụng.    
 • 2.2.2.3. Chế độ, chính sách kế toán Công ty đang áp dụng    
 • 2.2.2.4. Chứng từ sử dụng
 • 2.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An .     
 • 2.3.1. Đặc điểm doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An . Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 2.3.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An.    
 • 2.3.2.1.chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu bán hàng    
 • 2.3.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty VẬN TẢI Phương An
 • 2.3.2.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty VẬN TẢI Phương An
 • 2.3.2.4.. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI PHƯƠNG AN
 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty VẬN TẢI Phương An
 • 3.2 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An.
 • 3.2.1. Những ưu điểm
 • 3.2.2 Nhược điểm
 • 3.2. Kiến nghị một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An.  

KẾT LUẬN (Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

 • Trên đây là toàn bộ nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài “ Hoàn thiện kế toán Doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty VẬN TẢI Phương An”.
 • Qua thời gian nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn công tác nán tại công ty,em thấy công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp. nó cung cấp số liệu về kế toán kịp thời cho việc phân tích tình hình sản xuất,tiêu thụ và thanh toán công nợ….,phản ánh một cách đầy
 • đủ kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.xuất phát từ tầm quan trọng đó,công ty VẬN TẢI Phương An đã rất coi trọng công tác hạch toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh.nhờ đó công ty không ngừng phát triển và có những thành tích đáng khen ngợi. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • Trên cơ sở những ưu điểm và những tồn tại của công ty. được tiếp xúc với bộ máy kế toán và các phần hành kế toán trong Công ty, qua nghiên cứu, em đã thấy được một số thành tựu nhất định đồng thời cũng nhận ra một số hạn chế trong công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty, từ đó em mạnh dạn đưa ra một số kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán tại Công ty VẬN TẢI Phương An. Do kiến thức bản thân còn hạn chế nên bài làm không thể tránh khỏi những sai sót.vì vậy, kính mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô và ban lãnh đạo công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
 • Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hồng và các cán bộ phòng tài chính kế toán công ty VẬN TẢI Phương An trong thời gian thực tập cũng như trong việc hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em.

DOWNLOAD FILE

KHO Bài Mẫu 99 + ==> Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 3

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TIN HỌC H.T.L

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.1.1  Khái niệm Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 1.1.2  Ý nghĩa của việc Xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.3  Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh       
 • 1.2 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.2.1  DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.2  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
 • 1.2.2.1 Chiết khấu thương mại
 • 1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại      
 • 1.2.2.3 Giảm giá hàng bán     
 • 1.2.3  KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 1.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính   
 • 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3 Sơ đồ tài khoản
 • 1.2.4  KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2 Phương pháp tính giá xuất kho     
 • 1.2.4.3 Chứng từ kế toán        
 • 1.2.4.4 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.5 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.5  KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
 • 1.2.5.1 Khái niệm Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 1.2.5.2 Chứng từ kế toán        
 • 1.2.5.3 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.6  KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • 1.2.6.1 Khái niệm
 • 1.2.6.2 Chứng từ kế toán        
 • 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.7  KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC       
 • 1.2.7.1 Khái niệm
 • 1.2.7.2 Chứng từ kế toán
 • 1.2.7.3 Sơ  đồ hạch toán
 • 1.2.8  KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
 • 1.2.8.1 Khái niệm
 • 1.2.8.2 Chứng từ kết
 • 1.2.8.3 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.9  KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 1.2.9.1 Tài khoản sử dụng      
 • 1.2.9.2 Phương pháp hạch toán
 • 1.2.9.3 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.10 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.2.10.1 Khái niệm
 • 1.2.10.2 Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L (Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

 • 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TIN HỌC H.T.L
 • 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 2.1.2 CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • 2.1.3  QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 • 2.1.4  TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
 • 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty
 • 2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY H.T.L
 • 2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty  
 • 2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận        
 • 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L  
 • 2.2.1  ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KÌNH DOANH TẠI  CÔNG TY
 • 2.2.2  KẾ TOÁN DOANH THU Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ      
 • 2.2.2.1.1 Nguyên tắc xác định và ghi nhận doanh thu  
 • 2.2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.2.1.3 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.2.1.4 Quy trình ghi sổ      
 • 2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu   
 • 2.2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.2.2.3 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.2.2.4 Quy trình ghi sổ      
 • 2.2.3  KẾ TOÁN CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 
 • 2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán    
 • 2.2.3.1.1 Nội dung
 • 2.2.3.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.3.1.3 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.3.1.4 Quy trình ghi sổ      
 • 2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính      
 • 2.2.3.2.1 Nội dung
 • 2.2.3.2.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.3.2.3 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.3.2.4 Quy trình ghi sổ Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 2.2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng     
 • 2.2.3.3.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.3.3.3 Quy trình ghi sổ      
 • 2.2.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp    
 • 2.2.3.4.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ   
 • 2.2.3.4.2 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.3.4.3 Quy trình ghi sổ
 • 2.2.4  KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC
 • 2.2.4.1 Thu nhập khác
 • 2.2.4.1.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ
 • 2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng   
 • 2.2.4.1.3 Qui trình ghi sổ       
 • 2.2.4.2 Chi phí khác
 • 2.2.4.2.1 Chứng từ sử dụng luân và chuyển chứng từ   
 • 2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.2.3 Qui trình ghi sổ
 • 2.2.5  KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 2.2.5.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ      
 • 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.3 Qui trình ghi sổ
 • 2.2.6  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.2.6.1 Các công việc cần làm trước khi khóa sổ kế toán
 • 2.2.6.2 Thời điểm và phương pháp tính xác định kết quản kinh doanh
 • 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng      
 • 2.2.6.4 Quy trình ghi sổ Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

CHƯƠNG 3 :  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 3.1 NHẬN XÉT CHUNG
 • 3.1.1 Ưu điểm
 • 3.1.2 Nhược điểm
 • 3.2 KIẾN NGHỊ  

KẾT LUẬN Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

 • Xu hướng vận động của nền kinh tế là hội nhập, việc cạnh tranh của các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt thì chất lượng của thông tin kế toán được xem là tiêu chuẩn quan trọng đảm bảo an toàn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Để quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, ngoài các kế hoạch chiến lược kinh doanh, các nhà quản trị cần nắm rõ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được, từ đó đánh giá và phân tích được tình hình kinh doanh của doanh   nghiệp mình làm cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh trong tương lai. Do đó việc cung cấp các thông tin về tài chính kế toán một cách trung thực, nhanh chóng, kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết cho quản trị doanh nghiệp.
 • Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ. Kế toán không chỉ thực hiện việc ghi chép, luân chuyển nguồn vốn hợp lý mà còn đưa ra những thông tin giúp cho nhà quản lý kịp thời đưa ra các quyết định kinh doanh.
 • Khi đi vào hoạt  động thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu giảm  chi phí và nâng cao lợi nhuận, hiệu quả hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, nghĩa là doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường. Hơn nữa, việc hạch toán cũng rất quan trọng, tránh trường hợp “lỗ thật, lãi ảo”. Vì vậy vai trò của kế toán xác định kết quả kinh doanh cần phải chính xác. Giúp doanh nghiệp có chiến lược mới sau mỗi chu kỳ kế toán. Nhất là đối với các doanh nghiệp thương mại có nhiều hình thức bán hàng.
 • Công tác tổ chức kế toán tại CÔNG TY TIN HỌC H.T.L rất chặt chẽ, gọn gàn, Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán HTL-iDAS vào quản lý  nên rất thuận tiện trong việc phân tích chi phí, doanh thu chi tiết theo từng hoạt   động, các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được nhanh chóng, kịp thời. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • Qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại phòng kế toán của Công ty CP Công Nghệ Tin Học H.T.L tôi đã nắm rõ được thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty, kết hợp với kiến thức ngành kế toán – tài chính đã được đào tạo tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi đã nắm được giữa lý thuyết và thực tiễn kế toán doanh nghiệp nói chung và kế toán xác    định kết quả kinh doanh nói riêng, qua đó tôi cũng có những đánh giá và kiến nghị giúp CÔNG TY TIN HỌC H.T.L hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình.
 • Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc và phòng kế toán CÔNG TY TIN HỌC H.T.L đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 4

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ

 • LỜI MỞ ĐẦU     
 • Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu chung
 • 2.2. Mục tiêu cụ thể
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Bố cục của đề tài

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ ( Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

 • 1.1. Lịch sử hình thành 
 • 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty       
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển      
 • 1.2. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3. Tình hình nhân sự của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ từ năm 2019 – 2021
 • 1.4. Doanh số: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ qua 3 năm 2019 – 2021
 • 1.6. Giới thiệu phòng kế toán tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ
 • 1.7. Mô tả các chứng từ, tính giá thành, tính khấu hao 
 • 1.8. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty     
 • 1.8.1. Chuẩn mực kế toán      
 • 1.8.2. Chế độ kế toán    
 • 1.8.3. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng    

PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP        

 • 2.1. Thực hiện phỏng vấn Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • 2.1.1. Đối tượng phỏng vấn 1
 • 2.1.2. Đối tượng phỏng vấn 2
 • 2.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP 
 • 2.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán ở công ty.
 • 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán        
 • 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tố chức phỏng vấn
 • 2.2.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng       
 • 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán.     
 • 2.3. ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG      
 • 2.3.1. Đề xuất kiến nghị về các môn học   
 • 2.3.2. Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập       

PHẦN 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ

 • 3.1. Các phương thức bán hàng tại CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ
 • 3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.1 Kế toán doanh thu         
 • 3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu     
 • 3.2.2 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh  
 • 5.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính     
 • 5.2.4. Kế toán thu nhập khác
 • 5.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán      
 • 5.2.6. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 
 • 5.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh        
 • 5.2.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp      
 • 5.2.9. Kế toán chi phí khác
 • 5.2.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp    
 • 5.2.11. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh        
 • 3.3. Kiến nghị và giải pháp
 • 3.3.1. Kiến nghị
 • 3.3.2. Giải pháp Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

KẾT LUẬN

 • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một trong những phần quan trọng trong toàn bộ hệ thống kế toán. Ngày nay, kế toán không đơn thuần dừng lại ở việc tập hợp số liệu, ghi chép và lập báo cáo mà còn phải biết phân tích được ý nghĩa và tác động của việc ghi chép lên báo cáo tài chính đến suy nghĩ của người đọc. Tuy nhiên, dựa trên những nguyên tắc kế toán thận trọng, phù hợp, SẢN XUẤT BAO BÌ đã hạch toán doanh thu và giá vốn hoạt động một cách hợp lý cả về phương diện kế toán lẫn  phương diện tài chính.
 • Sau quá trình thực tập tại SẢN XUẤT BAO BÌ, em đã tìm hiểu về thực tế công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó thấy được cách vận dụng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán vào cách hạch toán doanh thu, giá vốn hoạt động kinh doanh để tạo ra một sự hài hòa, hợp lý trên báo cáo tài chính.
 • Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong bài báo cáo này chưa có tính khái quát cao, và không tránh khỏi những thiếu sót. Cuối cùng, thêm một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Cô ThS. Dương Ngọc Bích và các chị trong SẢN XUẤT BAO BÌ, đặc biệt là các chị trong phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo của mình.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 5

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

LỜI MỞ ĐẦU( Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh)

Trong bối cảnh nước ta ngày càng phát triển nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007 các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Thị trường xây dựng Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt cả về chất lượng lẫn giá thành. Với các doanh nghiệp xây dựng nói riêng và các doanh nghiệp nói chung thì mục đích quan trọng vẫn là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải quản lý có hiệu quả hai chỉ tiêu cơ bản: doanh thu và chi phí.

Với tư cách là công cụ quản lý, hạch toán kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin một cách chính xác và hữu ích giúp cho các nhà quản trị, nhà đầu tư ra quyết định kinh doanh hợp lý. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng” để viết khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu nghiên cứu trong khóa luận là nêu lý luận và mô tả quá trình kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng . Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán phần hành nghiên cứu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong khóa luận với đề tài đã chọn là nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương không kể các phần bố cục khác: 

 • Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng.
 • Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng.

KẾT LUẬN Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

Trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay, một công ty chỉ có thể tồn tại đứng vững khi có những chính sách phát triển hợp lí. Để làm được này, thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng trong việc chi phối các quyết định của lãnh đạo. Luồng thông tin chỉ chính xác khi có một hệ thống thông tin thông suốt từ dưới lên trên và ngược lại. Để đạt được mục tiêu này thì mỗi doanh nghiệp cần tạo ra cho mình một hướng đi riêng, với những đường lối, phương hướng hạch toán kinh doanh đúng đắn, hiệu quả. Và kế toán là một công cụ quan trọng và cần thiết không thể thiếu được  trong mỗi doanh nghiệp. Kế toán vừa là một công cụ quản lý kinh tế vừa là công tác nghiệp vụ hữu hiệu, là một trợ thủ đắc lực cho các nhà hoạch định kinh doanh vạch ra hướng phát triển trong tương lai.

Trong quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại công ty cổ phân tư vấn và xây dựng Việt Hưng, em nhận thấy giữa lí thuyết và thực tế có một khoảng cách nhất định. Bản thân em đã cố gắng tiếp thu những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tế cũng như tìm hiểu tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đặc biệt là sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty đã giúp em hoàn thành khóa luận này. Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.

Với trình độ kiến thức của bản thân còn hạn chế cũng như thời gian có hạn nên khóa luận này không khỏi có những thiếu sót. Vì vậy em rất mong sự chỉ bảo của Giáo viên hướng dẫn và các thầy cô giáo trong bộ môn Kế toán của trường đại học Thăng Long, cũng như các cô chú trong công ty cổ phân tư vấn và xây dựng Việt Hưng để giúp khóa luận này được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh: Số 6

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT SIÊU THUẬT

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp có sự phân cực cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại đòi hỏi các doanh nghiệp phải xác định cho mình một hướng đi đúng đắn thích hợp. Vì thế, khi doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân Sách Nhà Nước. Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận nên bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Do thấy được tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh nên tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Sản Xuất Siêu Thuật”
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kinh doanh nói riêng, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học ở trên trường hay không? Qua đó rút ra được ưu nhược điểm, từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Phạm vi nghiên cứu: Bài Mẫu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Siêu Thuật
 • Nội dung nghiên cứu thuộc kế toán tài chính
 • Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Siêu Thuật
 • Dữ liệu nghiên cứu: Số liệu báo cáo năm 2016
 • Phương pháp thực hiện đề tài
 •  Tìm hiểu kế toan doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Siêu Thuật
 • Kết cấu đề tài
 • Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
 • Chương 2: Thục trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Siêu Thuật.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Siêu Thuật.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là mẫu các bài báo các thực tập Kế Toán Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh mẫu, các bạn có thể tham khảo nhiều bài Kế Toán Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562